Întrebare parlamentară - O-0080/2010Întrebare parlamentară
O-0080/2010

Calitatea datelor statistice în Uniune şi competenţele sporite ale Comisiei (Eurostat) în materie de audit

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-0080/2010
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Othmar Karas, Sharon Bowles
în numele Comisia pentru afaceri economice şi monetare

Procedură : 2010/2728(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-0080/2010
Texte depuse :
O-0080/2010 (B7-0314/2010)
Voturi :
Texte adoptate :

La 27 aprilie 2010, Comisia a adoptat o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentul (CE) nr. 479/2009[1] cu privire la calitatea datelor statistice în contextul procedurii deficitului excesiv (COM(2010)0053) şi Consiliul a adoptat o abordare generală privind această propunere la 8 iunie 2010, iar Parlamentul este în curs de a-şi da avizul.

1. Cum intenţionează Comisia să intensifice monitorizarea şi evaluarea calităţii datelor furnizate de către autorităţile naţionale, având în vedere noile prerogative prevăzute în Regulament? Este mulţumită Comisia de abordarea generală convenită de Consiliu la 8 iunie 2010 în comparaţie cu decizia Consiliului din 2005 de a nu oferi Comisiei (Eurostat) instrumentele necesare? 

2. Cum ar dori Comisia să îmbunătăţească calitatea statisticilor europene pe termen mediu şi lung, având în vedere faptul că orice ameliorare a guvernanţei economice este posibilă numai dacă supravegherea economică se bazează pe statistici corecte şi pe o metodă contabilă standardizată şi acceptată la nivel internaţional?

3. A realizat Comisia vreo analiză detaliată pentru a verifica respectarea de către statele membre a tuturor dispoziţiilor Tratatului şi a legislaţiei secundare relevante şi pentru determina dacă vreun stat membru a furnizat date sau statistici false sau falsificate intenţionat sau prin neglijenţă?

4. Consideră Comisia că este de dorit intensificarea rolului Eurostat permiţând acestuia să devină o autoritate/instituţie complet independentă?

5. Este de acord Comisia să confere Eurostatului competenţe sporite de a efectua inspecţii pe teren fără preaviz şi de a proceda la discuţii cu orice organizaţie pe care o consideră relevantă pentru lucrările sale?

6. De ce a propus Comisia utilizarea unei proceduri legislative speciale (articolul 126 alineatul (14) din Tratat) ca temei juridic pentru propunerea sa, deşi articolul 338 alineatul (2) din Tratat furnizează un temei juridic specific privind calitatea statisticilor în UE, iar propunerea pusă în discuţie nu abordează procedura deficitului excesiv ca atare?

Depunere: 4.6.2010

Trimisă: 8.6.2010

Termen pentru răspuns: 15.6.2010