Парламентарен въпрос - O-0083/2010Парламентарен въпрос
O-0083/2010

Внос в Европейския съюз на продукти, произведени в LAOGAI

7.6.2010

Въпрос с искане за устен отговор O-0083/2010
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Michael Gahler, Elmar Brok, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini
от името на групата PPE

LAOGAI представлява система от лагери за принудителен труд в Китайската народна република (КНР). Системата LAOGAI бе осъдена от ЕП и представлява тема, която се обсъжда редовно в рамките на диалога относно правата на човека между ЕС и КНР. Повечето от лагерите от системата LAOGAI са икономически субекти с наименования на търговски дружества. Тези наименования прикриват действителния характер на тези продукти, които по този начин се продават свободно в КНР и извън нея. Доказателства за тази практика са открити в много търговски каталози, на първо място в Dun & Bradstreet, в който са включени 330 известни лагера от системата LAOGAI. Продуктите, произведени в лагерите LAOGAI, се рекламират също така и в интернет. Досега са идентифицирани приблизително 500 лагера, които рекламират продуктите си. Макар че това се доказва рядко, най-вероятно много от произведените в Китай фалшифицирани продукти произхождат от лагерите LAOGAI.

Съединените щати забраниха разпространението на пазара на САЩ на продуктите на няколко такива дружества, прилагайки своето законодателство, забраняващо вноса на произведени от затворници продукти. ЕС (все още) няма прието такова законодателство.

Като се има предвид, че потребителите и дружествата от ЕС трябва да бъдат защитени от непреднамереното закупуване на продукти, произведени в системата LAOGAI; Като се имат предвид съответните резолюции на ЕП, осъждащи системата LAOGAI, както и диалогът между ЕС и КНР относно правата на човека;

  1. Какви действия ще предприеме Комисията за предотвратяване на прекия или непрекия внос в ЕС на продукти, произведени от затворници в LAOGAI и/или от други затворници?
  2. Кога ще започне Комисията възможно най-близко сътрудничество с органите на САЩ, по-точно с Митническата служба на САЩ, във връзка с въпроса за разкриването на тези продукти?
  3. Какви действия ще предприеме Комисията за предотвратяване на нелоялната конкуренция, произтичаща от нарушаването на основните принципи на МОТ в лагерите, в които затворниците принудително произвеждат продукти за обществено ползване?
  4. Възнамерява ли Комисията да повдигне този чувствителен въпрос по време на преговорите с КНР, за да се постигне взаимно обвързваща договореност, че КНР ще възпрепятства прекия или непряк внос в ЕС на продукти, произведени в системата LAOGAI, и/или продажбата им в КНР на дружества от ЕС?

Внесен: 7.6.2010

Предаден: 9.6.2010

Краен срок за отговор: 16.6.2010