Pytanie poselskie - O-0083/2010Pytanie poselskie
O-0083/2010

Przywóz towarów wyprodukowanych w LAOGAI do Unii Europejskiej

7.6.2010

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-0083/2010
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Michael Gahler, Elmar Brok, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini
w imieniu grupy PPE

LAOGAI to system obozów pracy przymusowej w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL). System LAOGAI został potępiony przez Parlament Europejski i stanowi regularny przedmiot dialogu między UE a ChRL na temat praw człowieka. Większość więzień LAOGAI funkcjonuje jako podmioty gospodarcze oraz posiada nazwy firmy handlowej. Nazwy te ukrywają prawdziwy charakter powyższych towarów, które dzięki temu mogą być swobodnie sprzedawane w i poza ChRL. Dowody na stosowanie tej praktyki można znaleźć w wielu katalogach biznesowych, przede wszystkim w Dun & Bradstreet, który wymienia 330 znanych więzień LAOGAI. Obozy LAOGAI reklamują się również w internecie. Zidentyfikowano blisko 500 reklam obozów. Ponadto, choć rzadko można to udowodnić, LAOGAI jest najbardziej prawdopodobnym źródłem wielu podrobionych produktów z Chin.

Stosując własne prawo zabraniające przywozu towarów wyprodukowanych przez skazańców, Stany Zjednoczone (USA) zakazały niektórym tego rodzaju przedsiębiorstwom wprowadzania produktów na rynek amerykański. UE nie wprowadziła takiego prawa (do tej pory).

Mając na uwadze fakt, że konsumenci oraz przedsiębiorstwa UE muszą być chronione przed nieumyślnym kupnem towarów wyprodukowanych w LAOGAI; uwzględniając stosowne rezolucje PE potępiające system LAOGAI, oraz dialogi między UE a ChRL dotyczące praw człowieka;

1. Jakie działania podejmie Komisja, aby zapobiec bezpośredniemu lub pośredniemu przywozowi do UE towarów z LAOGAI i/lub innych wytworzonych przez skazańców produktów?

2. Kiedy Komisja nawiąże możliwie ścisłą współpracę z władzami Stanów Zjednoczonych, a konkretnie z władzami celnymi Stanów Zjednoczonych w dziedzinie wykrywania tych towarów?

3. Jakie działania podejmie Komisja, aby zapobiec nieuczciwej konkurencji wynikającej z naruszenia podstawowych zasad MPO w obozach zmuszających skazanych do wytwarzania towarów dla ludności?

4. Czy Komisja ma zamiar przedstawić tą problematyczną kwestię podczas negocjacji z ChRL celem osiągnięcia wzajemnie wiążącego porozumienia, na mocy którego ChRL nie dopuści do bezpośredniego lub pośredniego wywozu do UE towarów wyprodukowanych w LAOGAI i/lub do ich sprzedaży przedsiębiorstwom należącym do UE w ChRL?

Przedłożone: 7.6.2010

Przekazane: 9.6.2010

Termin na udzielenie odpowiedzi: 16.6.2010