Parlamentsfråga - O-0083/2010Parlamentsfråga
O-0083/2010

Import av Laogai-tillverkade varor till EU

7.6.2010

Fråga för muntligt besvarande O-0083/2010
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Michael Gahler, Elmar Brok, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini
för PPE-gruppen

Laogai är ett system med tvångsarbetsläger som tillämpas i Folkrepubliken Kina. Systemet har fördömts av Europaparlamentet och tas ofta upp i samband med människorättsdialogen mellan EU och Kina. De flesta Laogai-fängelser är ekonomiska enheter med kommersiella företagsnamn. Bakom dessa namn döljs sanningen bakom produkterna, vilka alltså kan säljas fritt i och utanför Kina. Bevis för detta finns i många företagskataloger, framför allt i Dun & Bradstreet, som innehåller 330 kända Laogai-fängelser. Dessutom är det många Laogai-fängelser som annonserar på Internet, och man har hittat reklam från 500 olika Laogai-fängelser. Även om det sällan går att bevisa är Laogai-fängelser förmodligen också källan till många Kinatillverkade, varumärkesförfalskade varor.

Förenta staterna har, med stöd i en lag som förbjuder import av varor som tillverkats av fångar, förbjudit varor från ett flertal av dessa företag på den amerikanska marknaden. I EU finns det ingen sådan lagstiftning (ännu).

Med tanke på att EU:s konsumenter och företag måste skyddas mot att de ovetandes köper Laogai-tillverkade varor, med tanke på Europaparlamentets resolutioner som fördömer Laogai-systemet samt med tanke på människorättsdialogen mellan EU och Kina tillfrågas kommissionen följande:

1. Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att förhindra direkt och indirekt import av Laogai-tillverkade varor, och/eller andra fängelsetillverkade varor, till EU?

2. När kommer kommissionen att börja föra ett så nära samarbete som möjligt med de amerikanska myndigheterna, särskilt den amerikanska tullen, för att upptäcka dessa varor?

3. Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att förhindra att illojal konkurrens uppstår till följd av överträdelser av ILO:s grundprinciper i fängelser där fångar tvingas att tillverka produkter för allmänheten?

4. Avser kommissionen att ta upp denna känsliga fråga under förhandlingarna med Kina, för att komma fram till ett ömsesidigt bindande avtal om att Kina ska förhindra direkt och indirekt export av Laogai-tillverkade varor till EU och/eller försäljning av desamma till EU-ägda företag i Kina?

Ingiven: 7.6.2010

Vidarebefordrad: 9.6.2010

Sista svarsdag: 16.6.2010