Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 48kWORD 43k
9 Ιουνίου 2010
O-0085/2010

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-0085/2010

προς την Επιτροπή

Άρθρο 115 του Κανονισμού

Jan Březina, Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva

εξ ονόματος της Ομάδας PPE


  Θέμα: Υποχρέωση θεώρησης διαβατηρίου για Τσέχους, Ρουμάνους και Βούλγαρους πολίτες

Κατά την πρόσφατη διάσκεψη ΕΕ - Καναδά αναλήφθηκε η δέσμευση να τακτοποιηθούν τα εκκρεμή ζητήματα, για να γίνει δυνατό για όλους τους πολίτες της ΕΕ να ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση διαβατηρίου.

Ωστόσο αυτή η διαδικασία παρεμποδίζεται από την επαναφορά της υποχρέωσης για θεώρηση διαβατηρίου προκειμένου για τους Τσέχους πολίτες που θέλουν να εισέλθουν στον Καναδά καθώς και με την επιβολή της υποχρέωσης για θεώρηση διαβατηρίου για Ρουμάνους και Βούλγαρους πολίτες.

Αυτή η κατάσταση πραγμάτων υπονομεύει την κοινή πολιτική της ΕΕ για τη θεώρηση διαβατηρίου, η οποία βασίζεται στην αμοιβαιότητα και προορίζεται να προάγει το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Δεν πρέπει να μένει αμφιβολία ότι επ’ αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τάσσεται στο πλευρό των πολιτών και των κρατών μελών της ΕΕ.

1.  Πώς εκτιμά η Επιτροπή την αποτελεσματικότητα της ενωσιακής προσέγγισης ώς τώρα επ’ αυτού;

2. Ποια είναι η θέση της Επιτροπής  σχετικά με τις προσπάθειες του Καναδά να θέσει την άρση της υποχρέωσης για θεώρηση διαβατηρίου υπό διάφορους όρους όπως η αναθεώρηση του καναδικού συστήματος ασύλου ή τη μείωση του αριθμού των αιτούντων άσυλο ή τις πολιτικές ενσωμάτωσης των μειονοτήτων σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ;

3. Προτίθεται η Επιτροπή να ασκήσει πίεση στον Καναδά για να προβεί στην άρση της υποχρέωσης για θεώρηση διαβατηρίου υπό συγκεκριμένους όρους; Αν ναι, ποια μέσα προτίθεται να χρησιμοποιήσει η Επιτροπή για την επίτευξη αυτού του στόχου;

4. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα προβεί η Επιτροπή για να εφαρμοστεί η δήλωση της διάσκεψης;

Κατάθεση: 9.6.2010

Διαβίβαση: 11.6.2010

Λήξη προθεσμίας: 18.6.2010

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου