Parlamentní otázka - O-0092/2010Parlamentní otázka
O-0092/2010

Stav řeky Jordánu a zejména oblasti dolního toku Jordánu

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-0092/2010
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin
za skupinu S&D
Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec, Corina Creţu

Postup : 2010/2775(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-0092/2010
Předložené texty :
O-0092/2010 (B7-0452/2010)
Hlasování :
Přijaté texty :

Řeka Jordán je jednou z nejvýznamnějších řek naší planety. Jedná se o kulturní krajinu celosvětového významu, jejíž hodnota pro Araby a Izraelce, křesťany, Židy i ostatní je z hlediska historického, symbolického, náboženského, environmentálního, zemědělského, hospodářského, ale i jiného obrovská.

Přesto však je tato řeka devastována v důsledku nadměrného využívání, znečišťování a nedostatečné správy na místní úrovni. Přibližně 98 % zdrojů pitné vody odčerpává Izrael, Jordán a Sýrie, což má za následek přibližně 50 % ztrátu biologické rozmanitosti.

Jediné, co v současné době protéká dolním tokem řeky Jordánu, jsou zemědělské splašky, odváděná slaná voda a nečištěná odpadní voda. Přestože výstavba nových čističek odpadních vod, jejichž cílem je odstranění škodlivých znečišťujících látek, je obrovským úspěchem, nebude-li toto opatření doplňovat zajištění zdrojů pitné vody, bude se situace pouze dále zhoršovat.  Bez konkrétních opatření tak rozsáhlá část dolního toku řeky Jordánu do konce roku 2011 vyschne. 

Obnovení stavu řeky Jordán, a zejména jejího dolního toku, má obrovský význam pro místní skupiny obyvatel Izraele, Jordánska a Palestiny, kteří čelí stejným problémům se zásobami vody, a nabízí rozsáhlý přínos z hlediska hospodářského a s ohledem na budování vzájemné důvěry. Aktivní spolupráce mezi vládami a místními skupinami obyvatel, jichž se tento problém dotýká, může významným způsobem napomoci mírovému úsilí v tomto regionu.

Stavu řeky Jordán již věnovalo pozornost několik mezinárodních subjektů, včetně Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění. Rozhodující význam může mít také pomoc Evropské unie. Vzhledem k tomu, že EU poskytuje rozsáhlé finanční prostředky na rozvojovou pomoc na Blízkém východě a je zapojena do mírového procesu v tomto regionu, označila Komise obnovení stavu řeky Jordánu, a zejména jejího dolního toku, za prioritu v oblasti budování míru a rozvoje v tomto regionu? Jakým způsobem může Evropská unie a její členské státy, také v rámci evropsko-středomořského partnerství, dále přispět a napomoci při rozvoji a uplatňování komplexního plánu řízení, jehož cílem je napravit škody na zpustošené řece Jordán, a zároveň posílit rozměr vzájemné důvěry, který je součástí tohoto úsilí?

Předložení: 16.6.2010

Postoupení: 18.6.2010

Platné do: 25.6.2010