Parlamendi esitatud küsimus - O-0092/2010Parlamendi esitatud küsimus
O-0092/2010

Jordani jõe olukord eelkõige Jordani jõe alamjooksu piirkonnas

Suuliselt vastatav küsimus O-0092/2010
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin
fraktsiooni S&D nimel
Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec, Corina Creţu

Menetlus : 2010/2775(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-0092/2010
Esitatud tekstid :
O-0092/2010 (B7-0452/2010)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Jordani jõgi on üks meie planeedi kõige tähelepanuväärsemaid jõgesid. See on ülemaailmse tähendusega kultuurmaastik, millel on araablaste ja iisraellaste, kristlaste, juutide, moslemite jt jaoks suur ajalooline, sümboolne, usuline, keskkonnaalane, põllumajanduslik, majanduslik ja muu tähtsus.

Sellest hoolimata on Jordani jõge laastatud liigekspluateerimise, saastamise ja piirkondliku majandamise puudumise tõttu. Iisrael, Jordaania ja Süüria on oma tarbeks kõrvale juhtinud hinnanguliselt 98 % jõe mageveevarudest, mille tõttu on hävinud 50 % bioloogilisest mitmekesisusest.

Praegu voolavad Jordani jõe alamjooksul ainult põllumajanduslik äravool, mujalt pärit soolane vesi ja puhastamata reoveed. Uute reoveepuhastusjaamade ehitamine, mille eesmärgiks on kõrvaldada kahjulikud saasteained, on küll suur saavutus, kuid kui sellega ei kaasne mageveevarude eraldamist, muutub olukord veelgi halvemaks. Kui midagi konkreetset ette ei võeta, kuivab suur osa Jordani jõe alamjooksust juba 2011. aasta lõpuks.  

Jordani jõe ja eeskätt Jordani jõe alamjooksu taastamine on ühesuguste veeprobleemide all kannatavate Iisraeli, Jordaania ja Palestiina kohalike kogukondade jaoks ülioluline ning toob tohutu suurt kasu majanduse ja usalduse taastamise seisukohalt. Aktiivne koostöö valitsuste ja asjaomaste kohalike kogukondade vahel võiks suurel määral piirkonna rahupüüdlustele kaasa aidata.

Jordani jõe olukorraga on tegelenud mitmed rahvusvahelised organisatsioonid, sealhulgas Euroopa – Vahemere piirkonna parlamentaarne assamblee. Ka ELi toetus võib olla otsustava tähtsusega. Võttes arvesse, et EL annab arenguprojektidele Lähis-Idas ulatuslikku rahalist abi ning on pühendunud Lähis-Ida rahuprotsessile, kas komisjon on määranud Jordani jõe ja eeskätt Jordani jõe alamjooksu taastamise selle piirkonna rahu- ja arenguprioriteediks? Kuidas saavad EL ja liikmesriigid (ka ELi ja Vahemere piirkonna partnerluse raames) veelgi enam ergutada ja toetada kõikehõlmava majandamiskava väljatöötamist ja rakendamist, et heastada Jordani jõe suhtes toimepandud laastamistöö ja tugevdada nende püüdluste käigus usalduse loomist?

Esitatud: 16.6.2010

Edastatud: 18.6.2010

Vastuse tähtaeg: 25.6.2010