Parlamenti kérdés - O-0092/2010Parlamenti kérdés
O-0092/2010

A Jordán-folyó helyzete, különös tekintettel a folyó alsó szakaszára

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-0092/2010
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin
a(z) S&D képviselőcsoport nevében
Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec, Corina Creţu

Eljárás : 2010/2775(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-0092/2010
Előterjesztett szövegek :
O-0092/2010 (B7-0452/2010)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

A Jordán-folyó Földünk egyik legjelentősebb folyója. Univerzális értéket alkotó kultúrtáj, amely történelmi, szimbolikus, vallási, környezeti, mezőgazdasági, gazdasági stb. jelentőséggel bír arabok, izraeliek, keresztények, zsidók, muszlimok és mások számára egyaránt.

Ennek ellenére a folyót tönkretette a túlzott vízkivonás, a szennyezés és a regionális szemléletű irányítás hiánya. Becslések szerint Izrael, Jordánia és Szíria a folyó édesvízhozamának mintegy 98%-át eltereli, melynek következtében a biodiverzitás 50%-ban odaveszett.

Jelenleg a folyó alsó szakaszán csupán mezőgazdasági szennyvíz, elterelt sós víz és tisztítatlan szennyvíz folyik.  Bár a legveszélyesebb szennyezők eltávolítását célzó új szennyvíztisztító telepek megépítése jelentős eredmény, a helyzet továbbra is romlani fog, amennyiben a telepek létrehozásával párhuzamosan nem engednek édesvizet a folyóba.  Erélyes beavatkozás híján így 2011 végére a folyó alsó szakaszának vidékén hosszú szakaszok száradnak ki. 

A Jordán-folyó rehabilitációja, különös tekintettel a folyó alsó szakaszának vidékére, alapvető jelentőséggel bír az izraeli, jordániai és palesztin helyi közösségek számára, amelyek ugyanazokkal a kihívásokkal néznek szembe a vízgazdálkodás terén, valamint hatalmas előnyökkel jár a gazdaság és a bizalomépítés szempontjából. A kormányok és az érintett helyi közösségek közötti aktív együttműködés jelentős mértékben hozzájárulna a regionális béke megteremtésére irányuló erőfeszítésekhez.

Több nemzetközi szereplő, köztük az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlés is foglalkozott a Jordán-folyó helyzetével. Az EU támogatása szintén meghatározó lehet. Tekintettel arra, hogy az EU jelentős mértékű támogatást nyújt közel-keleti fejlesztési projektekhez, és elkötelezett híve a közel-keleti békefolyamatnak, prioritásként határozta-e meg a Bizottság a régió békéje és fejlődése szempontjából a Jordán-folyó, és különösen annak alsó szakaszai rehabilitációját? Miként ösztönözhetnék és támogathatnák még inkább az EU és annak tagállamai – többek között az euromediterrán partnerség keretében – egy olyan átfogó irányítási terv kidolgozását és végrehajtását, amely helyrehozza a Jordán-folyó pusztulását, és megerősíti az erre irányuló erőfeszítésekben rejlő bizalomépítési lehetőséget?

Előterjesztve: 16.6.2010

Továbbítva: 18.6.2010

A válaszadás határideje: 25.6.2010