Parlamento klausimas - O-0092/2010Parlamento klausimas
O-0092/2010

Jordano upės ir Jordano žemupio situacija

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-0092/2010
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin
S&D frakcijos vardu
Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec, Corina Creţu

Procedūra : 2010/2775(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-0092/2010
Pateikti tekstai :
O-0092/2010 (B7-0452/2010)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Jordano upė yra viena žymiausių mūsų planetos upių. Tai visuotinės svarbos kultūrinis landšaftas, turintis didelę istorinę, simbolinę ir religinę reikšmę, taip pat svarbus aplinkos, žemės ūkio, ekonominiu ir kt. požiūriu arabų ir izraeliečių tautoms, o taip pat krikščionims, žydams, musulmonams ir visiems kitiems.

Nepaisant to, Jordano upė niokojama dėl pernelyg didelio jos išnaudojimo, taršos ir nepakankamo regioninio valdymo. Manoma, kad Izraelis, Jordanija ir Sirija savo reikmėms nukreipė 98 proc. upės gėlo vandens atsargų ir dėl to 50 proc. sumažėjo biologinė įvairovė.

Šiandien į Jordano žemupį atplukdomos vien tik žemės ūkio gamybinių procesų atliekos, dirbtinai nukreipti druskingi vandenys ir nevalytos nuotekos. Nors įrengus naujus nuotekų valymo centrus didžiausiems teršalams šalinti buvo žengtas didelis žingsnis, tačiau nesusiejus šios pažangos su naujų gėlo vandens išteklių paskirstymu situacija tik prastės. Todėl, jeigu nebus imamasi konkrečių priemonių, dideli Jordano žemupio plotai iki 2011 m. visiškai išdžius.

Jordano upės, ypač Jordano žemupio atkūrimas yra nepaprastai svarbus Izraelio, Jordanijos ir Palestinos vietos bendruomenėms, kurios susiduria su vienodais iššūkiais apsirūpinant vandeniu, taip pat būtų labai naudingas ekonomikai ir stiprintų pasitikėjimą. Aktyvus vyriausybių ir atitinkamų vietos bendruomenių bendradarbiavimas gali būti svarbus indėlis stengiantis atkurti regione taiką.

Keletas tarptautinių veikėjų, tarp jų Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių parlamentinė asamblėja, atkreipė dėmesį į Jordano upės situaciją. ES parama taip pat gali turėti lemiamą reikšmę. Atsižvelgiant į tai, kad ES skiria didelę finansinę paramą plėtros projektams Artimuosiuose Rytuose ir yra įsipareigojusi prisidėti prie Artimųjų Rytų taikos proceso, ar Komisija pripažįsta, kad Jordano upės ir ypač Jordano žemupio atkūrimas yra prioritetinis klausimas užtikrinant taiką ir plėtrą šiame regione? Kaip ES ir valstybės narės dar galėtų paskatinti ir kokią paramą skirti, taip pat ir pagal Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių partnerystės susitarimą, kad būtų parengtas ir įgyvendintas išsamus valdymo planas, kuris padėtų atitaisyti Jordano upei padarytą žalą ir šiuo požiūriu stiprinti tarpusavio pasitikėjimą didinančias priemones?

Pateikta: 16.6.2010

Perduota: 18.6.2010

Atsakyti iki: 25.6.2010