Parlementaire vraag - O-0092/2010Parlementaire vraag
O-0092/2010

De situatie van de rivier de Jordaan, in het bijzonder de benedenloop

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-0092/2010
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin
namens de S&D-Fractie
Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec, Corina Creţu

Procedure : 2010/2775(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-0092/2010
Ingediende teksten :
O-0092/2010 (B7-0452/2010)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

De Jordaan is één van de meest opmerkelijke rivieren van onze planeet. Het is een cultureel landschap van universeel belang met onder andere grote historische, symbolische, religieuze, natuurlijke, agrarische en economische waarde voor Arabieren en Israëliërs en voor christenen, joden, moslims en anderen.

Desalniettemin is de Jordaan verwoest door overexploitatie, vervuiling en gebrek aan regionaal beheer. Israël, Jordanië en Syrië hebben 98 % van de zoetwatervoorraden omgelegd waardoor er 50 % minder biodiversiteit is.

Hetgeen momenteel nog stroomt in de benedenloop van de Jordaan is afstroming uit landbouwgebieden, overgeheveld zoutwater en ongezuiverd afvalwater. Ook al is de bouw van nieuwe zuiveringsstations voor afvalwater die ernstige milieuverontreinigende stoffen verwijderen een belangrijke stap voorwaarts, toch zal de situatie nog meer verslechteren als deze vooruitgang niet gekoppeld wordt aan de toewijzing van zoetwatervoorraden. Lange stroken van de lage delen van de Jordaan zullen daarom tegen het einde van 2011 droog komen te staan als er geen concrete stappen worden ondernomen.

Het herstel van de Jordaan, met name stroomafwaarts, is van groot belang voor de Israëlische, Jordanese en Palestijnse plaatselijke gemeenschappen die met dezelfde waterproblemen kampen. Bovendien brengt bovengenoemd herstel aanzienlijke voordelen met zich mee op economisch gebied en qua vertrouwensopbouw. Een actieve samenwerking tussen regeringen en de betrokken plaatselijke gemeenschappen kan een belangrijke bijdrage vormen voor regionale vredesinspanningen.

Verscheidene belangrijke internationale spelers, zoals de Euromediterrane parlementaire vergadering, hebben de situatie van de Jordaan aan de orde gesteld. De steun van de EU kan de doorslag geven. Heeft de Commissie, rekening houdend met het feit dat de EU grootschalige subsidies verstrekt aan ontwikkelingsprojecten in het Midden-Oosten en zich inzet voor het vredesproces in het Midden-Oosten, het herstel van de Jordaan, en voornamelijk de benedenloop, vastgesteld als vredes- en ontwikkelingsprioriteit in de regio? Hoe kunnen de EU en haar lidstaten de ontwikkeling en uitvoering van een allesomvattend beheersplan nog meer bevorderen en ondersteunen, ook in het kader van de Euromediterrane partnerschap, om schade aan de Jordaan te herstellen en tevens de nadruk leggen op de vertrouwensopbouwdimensie van deze inspanningen?

Ingediend: 16.6.2010

Doorgezonden: 18.6.2010

Uiterste datum beantwoording: 25.6.2010