Parlamentná otázka - O-0092/2010Parlamentná otázka
O-0092/2010

Stav rieky Jordán s osobitným zreteľom na oblasť dolného toku rieky Jordán

Otázka na ústne zodpovedanie O-0092/2010
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin
v mene skupiny S&D
Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec, Corina Creţu

Postup : 2010/2775(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-0092/2010
Predkladané texty :
O-0092/2010 (B7-0452/2010)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Rieka Jordán je jednou z najpozoruhodnejších riek našej planéty. Predstavuje kultúrnu scenériu všeobecnej dôležitosti s ohromným historickým, symbolickým, náboženským, environmentálnym, poľnohospodárskym, hospodárskym a iným významom pre Arabov a Izraelčanov, pre kresťanov, židov, moslimov i iných.

Rieku Jordán však ničí jej nadmerné využívanie, znečisťovanie a nedostatočná správa na regionálnej úrovni. Odhaduje sa, že 98 % zdrojov čerstvej vody rieky Jordán odklonili Izrael, Jordánsko a Sýria, čo spôsobilo 50 % úbytok biodiverzity.

To, čo dnes pláva v dolnom toku rieky Jordán, sú poľnohospodárske splašky, presmerované slané vody a nespracovaná odpadová voda. Aj keď je budovanie nových čističiek zameraných na odstránenie podstatných znečisťujúcich látok významným úspechom, ak sa tento pokrok nespojí s privádzaním zdrojov čerstvej vody, situácia sa len zhorší. Bez konkrétnej aktivity preto dlhé úseky dolného toku rieky Jordán do konca roku 2011 vyschnú. 

Rehabilitácia rieky Jordán, a najmä jej dolného toku, má mimoriadny význam pre miestne izraelské, jordánske a palestínske spoločenstvá, ktoré spoločne čelia rovnakým výzvam týkajúcim sa vody, a ponúka nesmierny hospodársky prínos i prínos v oblasti budovania dôvery. Aktívna spolupráca medzi vládami a príslušnými miestnymi spoločenstvami môže byť významným príspevkom k úsiliu o mier v regióne.

Niektorí medzinárodní aktéri vrátane Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia sa venujú stavu rieky Jordán. Podpora EÚ môže byť tiež rozhodujúca. Vzhľadom na to, že EÚ poskytuje na rozvojové projekty na Blízkom východe značné finančné prostriedky a je zapojená do mierového procesu v tomto regióne, určila Komisia obnovenie stavu rieky Jordán, a najmä jej dolného toku, ako prioritu v oblasti budovania mieru a rozvoja v tomto regióne? Akým spôsobom môže EÚ a jej členské štáty, aj v rámci Euro-stredomorského partnerstva, ďalej podporovať rozvoj a uplatňovanie komplexného plánu riadenia, ktorého cieľom je napraviť škody spôsobené na rieke Jordán, ako aj posilniť v tomto úsilí rozmer vzájomnej dôvery?

Predložené: 16.6.2010

Postúpené: 18.6.2010

Termín na zodpovedanie: 25.6.2010