Parlamentná otázka - O-0095/2010Parlamentná otázka
O-0095/2010

Európsky nástroj finančnej stability a európsky finančný stabilizačný mechanizmus a budúce akcie

Otázka na ústne zodpovedanie O-0095/2010
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Sharon Bowles
v mene Výboru pre hospodárske a menové veci

Postup : 2010/2749(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-0095/2010
Predkladané texty :
O-0095/2010
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Dňa 11. mája 2010 bol zriadený európsky finančný stabilizačný mechanizmus (EFSM) (nariadenie Rady (EÚ) č. 407/2010[1]). Členské štáty eurozóny zriadili 7. júna 2010 európsky nástroj finančnej stability (EFSF), na základe ktorého poskytujú členské štáty eurozóny záruky za čerpanie EFSF do celkovej výšky 440 miliárd EUR. Dňa 18. februára 2002 sa zaviedol systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (nariadenie Rady (ES) č. 332/2002[2]).

1. Pokiaľ ide o EFSM, mohla by Komisia objasniť, čo konkrétne znamená obmedzenie „na rezervu dostupnú v rámci stropu vlastných zdrojov pre platobné rozpočtové prostriedky“ pre ročný rozpočet EÚ a pre viacročný finančný rámec a aký je súvis so 60 miliardami EUR, ako sa uvádza v záveroch rady Ecofin?

2. Vzhľadom na to, že oba nástroje, t. j. EFSM a EFSF, sa museli zriadiť rýchlo a na základe ad hoc, je Komisia pripravená uskutočniť hodnotenie vplyvu týchto dvoch nástrojov?

3. Aké záruky zabránia prípadným nepriaznivým dôsledkom týchto nástrojov na vypožičiavanie a financovanie zo strany EIB?

4. Možno s odstupom času zhodnotiť, že by bolo lepšie, ak by sa tieto dva nástroje zaviedli pred krízou? Aké ponaučenie, a to aj v súvislosti s rozhodovacím postupom EÚ, by si mala vziať EÚ z nedávneho vývoja?

5. Kedy Komisia plánuje predložiť očakávané legislatívne návrhy na trvalý mechanizmus na krízové riadenie štátneho dlhu a aký bude právny základ?

6. Ako Komisia mieni zabezpečiť zapojenie Európskeho parlamentu vo vzťahu k všetkým týmto novým postupom?

7. Ako bude fungovať spolupráca medzi EFSF a MMF v súvislosti s úrokovými sadzbami a prideľovaním prostriedkov a aké budú dôsledky, ak nebudú na rovnakej úrovni?

8. Ak sa vyčerpá EFSM, ako by sa riešila potreba členského štátu mimo eurozóny?

9. Prečo sa článok 122 ods. 2 zmluvy použil ako právny základ pre nariadenie (EÚ) č. 407/2010 a článok 352 (pôvodne článok 308) ako právny základ pre nariadenie (ES) č. 332/2002?

Predložené: 24.6.2010

Postúpené: 28.6.2010

Termín na zodpovedanie: 5.7.2010