Parlementaire vraag - O-0096/2010Parlementaire vraag
O-0096/2010

Vrij verkeer van werknemers - tijdelijke beperkingen voor Roemeense en Bulgaarse burgers op de arbeidsmarkt in de Europese Unie

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-0096/2010
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Rovana Plumb, Iliana Malinova Iotova, Pervenche Berès, Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Gianni Pittella, Jutta Steinruck
namens de S&D-Fractie

Procedure : 2010/2776(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-0096/2010
Ingediende teksten :
O-0096/2010
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

In overeenstemming met het Toetredingsverdrag heeft de Commissie tot tweemaal toe onderzocht hoe de overgangsregeling waarbij het recht van vrij verkeer voor werknemers uit 8 lidstaten (EU‑8) heeft gewerkt en welk effect het vrije werknemersverkeer uit de nieuwe lidstaten (EU‑2) op de arbeidsmarkten van de andere lidstaten heeft gehad. In beide rapporten luidde de conclusie dat vrij werknemersverkeer de economie ten goede komt en geen ernstige ongunstige neveneffecten heeft voor de arbeidsmarkten.

1. Welke maatregelen overweegt de Commissie om de lidstaten aan te moedigen hun arbeidsmarkt verder open te stellen voor arbeidskrachten uit Roemenië en Bulgarije?

2. Is de Commissie van plan een studie te analyseren en nader uit te werken met betrekking tot de werk- en leefomstandigheden van de “ongeregelde” arbeidskrachten uit Roemenië en Bulgarije in de andere EU-lidstaten?

3. Is de Commissie van plan een studie uit te werken over de invloed van deze “ongeregelde” arbeidskrachten op de arbeidsmarkt in die lidstaten? Zou het kunnen zijn dat de hierboven bedoelde maatregelen veeleer een ongunstig effect hebben voor de arbeidsmarkten dan dat zij de binnenlandse werknemers beschermen?

4. Acht de Commissie het risico mogelijk dat verlenging van de huidige beperkingen voor Roemeense en Bulgaarse werknemers de facto het ontstaan van een speciale/ “tweederangs” categorie van EU-burgers in de hand werkt? Acht de Commissie de hierboven bedoelde maatregelen verenigbaar met de doelstellingen en de geest van het Verdrag van Lissabon en in het bijzonder met het EU-Handvest van de grondrechten?

Ingediend: 24.6.2010

Doorgezonden: 28.6.2010

Uiterste datum beantwoording: 5.7.2010