Parlamentsfråga - O-0107/2010Parlamentsfråga
O-0107/2010

Den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsternas bidrag till utvecklingen och till uppfyllandet av millennieutvecklingsmålen

Fråga för muntligt besvarande O-0107/2010
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Michèle Striffler
för utskottet för utveckling

Förfarande : 2010/2760(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-0107/2010
Ingivna texter :
O-0107/2010 (B7-0464/2010)
Omröstningar :
Antagna texter :

1. Förenta nationernas generalförsamling har utropat år 2010 till det internationella året för biologisk mångfald. Ämnet för den internationella dagen för biologisk mångfald 2010 är biologisk mångfald för utveckling och fattigdomsminskning. Att vända förlusten av den biologiska mångfalden är ett centralt inslag i millenieutvecklingsmålens agenda och bidrar till framsteg inom vissa av de viktigaste millenieutvecklingsmålen, som att avskaffa extrem fattigdom och svält, garantera hälsa och utbildning för alla och uppnå en hållbar miljö.

2. Vilka politiska åtgärder avser rådet att vidta för att, vid det tionde mötet i partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald (COP 10) i Nagoya, ta itu med förlust av den biologiska mångfalden som en ny utmaning för fattigdomsminskning? På vilket sätt avser rådet framför allt att behandla frågan om de minst utvecklade ländernas behov, såväl finansiellt som tekniskt? Avser rådet i detta sammanhang att anpassa de specifika målen enligt instrumentet för utvecklingssamarbete och Europeiska utvecklingsfonden till denna fråga?

3. Med tanke på att politiken på området för utveckling bör var konsekvent, vilka konkreta åtgärder och vilken kombination av politiska åtgärder avser rådet att främja för att se till att skyddet av den biologiska mångfalden bidrar till fattigdomsminskning? Vilka politiska åtgärder planerar rådet för att se till att perspektivet biologisk mångfald integreras i verksamheter på det ekonomiska området, inbegripet jord- och skogsbruk, fiske och turism?

4. Till sist, vilka slags mekanismer planerar rådet att stödja vid COP 10 för att säkerställa de rättigheter som ingår i Århuskonventionen, att de fattigas rättigheter respekteras och att de deltar i samrådsprocessen, samtidigt som det garanterar att de vinster som genetiska resurser och ekosystemtjänster ger upphov till delas på ett rättvist sätt?

Ingiven: 14.7.2010

Vidarebefordrad: 15.7.2010

Sista svarsdag: 5.8.2010