Parlamenta jautājums - O-0108/2010Parlamenta jautājums
O-0108/2010

Bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu devums attīstībā un Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-0108/2010
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Michèle Striffler
Attīstības komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2010/2760(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-0108/2010
Iesniegtie teksti :
O-0108/2010 (B7-0465/2010)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

1. Apvienoto Nāciju Organizācija ir pasludinājusi 2010. gadu par Starptautisko bioloģiskās daudzveidības gadu. Arī Starptautiskās bioloģiskās daudzveidības dienas temats 2010. gadā ir bioloģiskā daudzveidība, attīstība un nabadzības izskaušana. Bioloģiskās daudzveidības zuduma novēršana ir būtiska dimensija TAM darba programmā, un tā veicina dažu galveno TAM īstenošanu, piemēram, ļoti lielās nabadzības un bada izskaušanu, visiem pieejamas veselības aprūpes un izglītības, kā arī ekoloģiskās ilgtspējas nodrošināšanu.

2. Kādus politiskus pasākumus Komisija veic, lai Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 10. pušu konferencē (COP 10) Nagojā risinātu jautājumu par bioloģiskās daudzveidības zudumu, kas rada jaunu risināmu nabadzības izskaušanas problēmu? Kā Komisija plāno risināt gan finansiālas, gan tehniskas problēmas, lai apmierinātu vismazāk attīstīto valstu vajadzības? Vai Komisija šajā sakarībā paredz veikt pielāgojumus attīstības sadarbības un ekonomiskās sadarbības instrumenta (DCI) un Eiropas Attīstības fonda (EAF) īpašajos mērķos atbilstīgi šim jautājumam? Kādu nostāju Komisija paudīs sarunās attiecībā uz projektu protokolam par guvumu pieejamību un kopīgu izmantošanu (ABS)?

3. Attiecībā uz attīstības politikas saskaņotību kādus konkrētus pasākumus un kādu politisko stratēģiju kombināciju Komisija paredz veicināt, lai nodrošinātu, ka, aizsargājot bioloģisko daudzveidību, tiek mazināta nabadzība? Kādus pasākumus Komisija paredz veikt, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības integrēšanu tautsaimniecības nozares darbībās, tostarp lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā un tūrismā?

4. Visbeidzot, kādus mehānismus Komisija plāno atbalstīt COP 10 konferencē, lai garantētu Orhūsas konvencijā noteiktās tiesības un nodrošinātu, ka tiek ievērotas nabadzīgo tiesības un viņi tiek iesaistīti apspriešanās procesā, vienlaikus nodrošinot ģenētisko resursu un ekosistēmas pakalpojumu vienlīdzīgu izmantošanu?

Iesniegšanas datums: 14.7.2010

Nosūtīts: 16.7.2010

Termiņš atbildei: 23.7.2010