Procedure : 2010/2777(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-0116/2010

Ingediende teksten :

O-0116/2010 (B7-0461/2010)

Debatten :

PV 20/09/2010 - 17
CRE 20/09/2010 - 17

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 44kWORD 43k
30 augustus 2010
O-0116/2010

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-0116/2010

aan de Commissie

Artikel 115 van het Reglement

Nathalie Griesbeck, Renate Weber

namens de ALDE-Fractie


  Betreft: Communautaire overnameovereenkomsten met derde landen

 Antwoord plenaire 

De Europese Unie is op dit moment partij bij elf overnameovereenkomsten. Zij heeft onderhandelingen geopend over zeven andere overeenkomsten, waarvan er twee (met Pakistan en Georgië) op het punt staan te worden gesloten, en een (met Turkije) zeer binnenkort moet worden ondertekend.

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon beschikt het Europees Parlement over aanvullende bevoegdheden met betrekking tot de instemming met internationale overeenkomsten.

Als wetgevende macht met nieuwe verantwoordelijkheden wenst het Parlement zich legitiem en met kennis van zaken over deze overeenkomsten te kunnen uitspreken. Het vraagt de Commissie een mechanisme in te stellen voor de evaluatie van de overnameovereenkomsten zodat het redelijkerwijs zijn toestemming kan verlenen. Dit wereldwijde mechanisme zou antwoord moeten geven op de volgende vragen:

Welke garanties kan de Commissie het Europees Parlement bieden met betrekking tot transparantie en het recht op informatie over de onderhandelingsprocedures voor deze overeenkomsten? Kan de Commissie zich ertoe verbinden het Parlement regelmatig en systematisch te informeren over de discussies die binnen de gezamenlijke commissies over de overnameovereenkomsten worden gevoerd?

Welke garanties kan de Commissie bieden met betrekking tot de eerbiediging van de mensenrechten wanneer derde landen het Verdrag van Genève niet hebben ondertekend? Moet de EU de criteria die bij onderhandelingen over visumovereenkomsten worden gehandhaafd niet dusdanig herzien dat de ondertekening van het Verdrag van Genève daarbij wordt opgenomen als voorwaarde, evenals andere verdragen met betrekking tot de bescherming van de grondrechten?

Is de Commissie bereid zich te verbinden tot de instelling van dit mechanisme voor het houden van toezicht op de overnameovereenkomsten en voor het evalueren van de gevolgen van de tenuitvoerlegging daarvan voor de overgenomen personen? Een dergelijk mechanisme zou zich moeten richten op de situatie van overgenomen onderdanen van derde landen, en in het bijzonder op de situatie van mensen die hebben gereisd over het grondgebied van landen die onder de overeenkomst vallen en op staatlozen. Voorts zou het een systeem moeten aanbrengen in de samenwerking en de gegevensuitwisseling met relevante internationale organisaties (ngo's, Internationale Organisatie voor migratie, enz.) zodat er statistieken kunnen worden verzameld en de gevolgen van deze overnameovereenkomsten op de overgenomen personen zo nauwkeurig mogelijk kunnen worden beoordeeld.

Ten slotte verzoekt de ALDE-Fractie de Commissie zich te blijven inspannen voor een coherent gemeenschappelijk asielbeleid dat waarborgt dat de overnameovereenkomsten met derde landen in geen enkel geval worden toegepast op personen die een vluchtelingenstatus zouden moeten krijgen.

Ingediend: 30.8.2010

Doorgezonden: 1.9.2010

Uiterste datum beantwoording: 8.9.2010

Oorspronkelijke taal van de vraag: FR 
Juridische mededeling - Privacybeleid