Postup : 2010/2777(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-0116/2010

Predkladané texty :

O-0116/2010 (B7-0461/2010)

Rozpravy :

PV 20/09/2010 - 17
CRE 20/09/2010 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 45kWORD 44k
30. augusta 2010
O-0116/2010

Otázka na ústne zodpovedanie O-0116/2010

Komisii

článok 115 rokovacieho poriadku

Nathalie Griesbeck, Renate Weber

v mene skupiny ALDE


  Vec: Readmisné dohody Spoločenstva s tretími krajinami

 Odpoveď v pléne 

Európska únia je k dnešnému dňu signatárom 11 readmisných dohôd. Zaviazala sa rokovať o siedmich ďalších dohodách, z ktorých dve (s Pakistanom a Gruzínskom) sú už takmer uzatvorené a jedna (s Tureckom) má byť v blízkej budúcnosti podpísaná.

Európsky parlament má po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy širšie právomoci v oblasti súhlasu s medzinárodnými dohodami.

A ako legislatívny orgán, ktorému boli udelené nové právomoci, si Parlament praje, aby bol schopný legitímne posúdiť tieto dohody, pričom bude v plnej miere informovaný o danej otázke. Žiada preto Komisiu, aby zaviedla mechanizmus vyhodnocovania readmisných dohôd, ktorý by mu umožnil informovane udeľovať súhlas. Tento komplexný mechanizmus by mal poskytnúť odpovede na tieto otázky:

Aké záruky môže Komisia poskytnúť Európskemu parlamentu, pokiaľ ide o transparentnosť a právo na informácie týkajúce sa postupu rokovania o týchto dohodách? Môže sa Komisia zaviazať, že bude Parlament pravidelne a systematicky informovať o diskusiách vedených v rámci spoločných výborov o readmisných dohodách?

Aké záruky týkajúce sa dodržiavania ľudských práv môže Komisia poskytnúť v prípadoch, keď tretie krajiny nie sú signatármi Ženevského dohovoru? Nemala by EÚ prehodnotiť kritériá uplatňované v rámci rokovaní o dohodách o uľahčení udeľovania víz a zahrnúť do nich podmienku, podľa ktorej by dotknutá krajina musela byť signatárom Ženevského dohovoru a ďalších dohovorov týkajúcich sa základných práv?

Je Komisia pripravená angažovať sa v prospech zavedenia mechanizmu, ktorým by sa monitorovali readmisné dohody a vyhodnocovali vplyvy ich uplatňovania na osoby navrátené späť do krajiny pôvodu? Takýto mechanizmus by mal byť zameraný na situáciu navrátených štátnych príslušníkov tretích krajín, najmä osôb, ktoré prechádzali cez krajinu, ktorej sa dohoda týka a na postavenie osôb bez štátnej príslušnosti. Prostredníctvom mechanizmu by sa mala tiež systematicky zavádzať spolupráca a výmena informácií s príslušnými medzinárodnými organizáciami (mimovládne organizácie, Medzinárodná organizácia pre migráciu atď.) s cieľom zhromažďovať štatistické údaje a čo najpresnejšie vyhodnocovať vplyv týchto readmisných dohôd na navrátené osoby.

Skupina ALDE na záver Komisia žiada, aby pokračovala vo svojom úsilí zameranom na vypracovanie súdržnej spoločnej azylovej politiky, ktorá zaručí, aby sa readmisné dohody s tretími krajinami v žiadnom prípade neuplatňovali na osoby, ktorým by mal byť priznaný štatút utečenca.

Predložené: 30.8.2010

Postúpené: 1.9.2010

Termín na zodpovedanie: 8.9.2010

Pôvodný jazyk otázky: FR 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia