Förfarande : 2010/2777(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0116/2010

Ingivna texter :

O-0116/2010 (B7-0461/2010)

Debatter :

PV 20/09/2010 - 17
CRE 20/09/2010 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 41kWORD 41k
30 augusti 2010
O-0116/2010

Fråga för muntligt besvarande O-0116/2010

till kommissionen

Artikel 115 i arbetsordningen

Nathalie Griesbeck, Renate Weber

för ALDE-gruppen


  Angående: Återtagandeavtal med tredjeländer

 Svar i kammaren 

I dagsläget är EU part i elva återtagandeavtal. Unionen förhandlar dessutom för närvarande om sju andra avtal, varav två står i begrepp att tecknas (med Pakistan och Georgien)och ett ska undertecknas inom kort (med Turkiet).

Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft har parlamentet fått ökade befogenheter vad gäller godkännandet av internationella avtal.

I egenskap av lagstiftande myndighet med ett nytt ansvarsområde önskar parlamentet rättmätigt kunna yttra sig om dessa avtal utifrån välgrundade bedömningar. Parlamentet ber därför kommissionen att upprätta en utvärderingsmekanism för återtagandeavtal för att på ett genomtänkt sätt kunna ge sitt godkännande. Denna övergripande mekanism bör besvara följande frågor:

Vilka garantier kan kommissionen ge parlamentet vad gäller öppenhet och rätt till information om förhandlingarna om dessa avtal? Kan kommissionen förplikta sig att regelbundet och systematiskt informera parlamentet om de diskussioner om återtagandeavtal som äger rum i de gemensamma utskotten?

Vilka garantier kan kommissionen ge för att de mänskliga rättigheterna respekteras i fall där tredjeländer inte har undertecknat Genèvekonventionen? Borde inte EU se över de kriterier som används vid förhandlingarna om avtal om viseringslättnader och göra undertecknandet av Genèvekonventionen, liksom andra konventioner som rör grundläggande rättigheter, till ett krav?

Är kommissionen beredd att arbeta för ett införande av denna övervakningsmekanism för återtagandeavtal och utvärdering av konsekvenserna av dessa avtal för återtagna personer? En sådan mekanism borde inriktas på situationen för medborgare från tredjeländer som återtagits, och i synnerhet på situationen för personer som har använt det land som har undertecknat avtalet som transitland och på de statslösas situation. Mekanismen borde också innebära en systematisering av samarbetet och informationsutbytet med relevanta internationella organisationer (icke-statliga organisationer, Internationella migrationsorganisationen etc.) i syfte att samla in statistik och göra så precisa utvärderingar som möjligt av följderna av återtagandeavtalen för återtagna personer.

Slutligen uppmanar ALDE-gruppen kommissionen att fortsätta med sina insatser för att skapa en gemensam och konsekvent asylpolitik som säkerställer att återtagandeavtalen med tredjeländer inte tillämpas i fall där den berörda personen borde ges flyktingstatus.

Ingiven: 30.8.2010

Vidarebefordrad: 1.9.2010

Sista svarsdag: 8.9.2010

Frågans originalspråk: FR 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy