Парламентарен въпрос - O-0117/2010Парламентарен въпрос
O-0117/2010

Взаимно признаване на бракове и регистрирани съжителства, сключени от еднополови двойки

Въпрос с искане за устен отговор O-0117/2010/rev.1
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Claude Moraes, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová
от името на групата S&D

Процедура : 2010/2733(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-0117/2010
Внесени текстове :
O-0117/2010 (B7-0459/2010)
Гласувания :
Приети текстове :

Правото на гражданите на ЕС да се движат свободно, по-специално в рамките, определени от Директива 2004/38/ЕО[1] , включва разпоредби за свободата на движение на техните законни съпруги/съпрузи, и безспорно е от компетентността на Европейския съюз. Докладът на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), озаглавен „Хомофобия и дискриминация въз основа на сексуалната ориентация в държавите-членки на ЕС: Част I - правен анализ“ (2008 г.), както и петиции на избиратели и данни, събрани от гражданското общество, показват, че поразително голяма част от приемащите държави-членки не признават браковете или регистрираните партньорства, законно сключени от граждани от един и същи пол. Това е неизпълнение на Директива 2004/38/ЕО в нейната цялост и води до дискриминационни положения по отношение на финансовите, имотните и данъчните въпроси; правото на попечителството, посещение и наследяване; както и консулските въпроси.

В своята резолюция относно Програмата от Стокхолм (P7_TA(2009)0090) Европейският парламент призова държавите-членки „без да накърняват националното законодателство в областта на семейното право, да гарантират свобода на движение на гражданите на ЕС и техните семейства, които включват както регистрираните фактически съжителства, така и браковете [...],както и да избягват всякакъв вид дискриминация на всяко основание, включително сексуална ориентация“.

В същото време съобщението на Комисията „Установяване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите на Европа - План за действие за изпълнение на Програмата от Стокхолм“ (COM(2010)171 и свързаната с него Memo/10/139) не предлага мерки за улесняване на свободата на движение на еднополови двойки при законово сключени бракове или регистрирани съжителства, които следва да попадат в приложното поле на член 2.2, букви а) и б) от гореспоменатата директива.

  • Според Комисията попадат ли съпрузите, съчетани чрез бракове, законно сключени в Белгия, Нидерландия, Португалия, Испания или Швеция, в приложното поле на член 2.2а) от Директива 2004/38/ЕО?
  • Счита ли Комисията, че непризнаването на законно сключени бракове между двама съпрузи от същия пол представлява дискриминация, основана на сексуалната ориентация?
  • С оглед на член 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз счита ли Комисията, че член 2.2, букви а) и б) от Директива 2004/38/ЕО следва да се прилагат със същата сила и по отношение на двойки в законово признати бракове и регистрирани съжителства?
  • Какви действия ще предприеме Комисията във връзка с дискриминацията, на която са подложени еднополови двойки в законово признат съюз, които искат да упражняват правото си на свобода на движение?
  • Внесен: 30.8.2010

    Предаден: 1.9.2010

    Краен срок за отговор: 8.9.2010