Parlamendi esitatud küsimus - O-0117/2010Parlamendi esitatud küsimus
O-0117/2010

Samasooliste paaride abielude ja tsiviilpartnerluste vastastikune tunnustamine

Suuliselt vastatav küsimus O-0117/2010/variant1
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Claude Moraes, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová
fraktsiooni S&D nimel

Menetlus : 2010/2733(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-0117/2010
Esitatud tekstid :
O-0117/2010 (B7-0459/2010)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

ELi kodanike liikumisvabadus hõlmab eelkõige direktiiviga 2004/38/EÜ[1] määratletud raamistikus ka seaduslike abikaasade liikumisvabadust ning selle õiguse reguleerimine kuulub selgelt Euroopa Liidu pädevusse. Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti aruanne „Homophobia and Discrimination on grounds of Sexual Orientation in the EU Member States: Part I - Legal Analysis(Homofoobia ja diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel liikmesriikides: I osa − õiguslik analüüs) (2008) ning kodanike kaebused ja kodanikuühiskonna kogutud tõendid näitavad, et rõhuv enamus vastuvõtvatest liikmesriikidest ei tunnusta samasooliste kodanike seaduslikke abielusid ega tsiviilpartnerlusi. See viitab direktiivi 2004/38/EÜ puudulikule rakendamisel ning põhjustab diskrimineerimist maksu- ja omandi- ning eeskosteküsimustes, samuti külastus- ja pärimisõiguse ning konsulaarasjade puhul.

Resolutsioonis Stockholmi programmi kohta (P7_TA(2009)0090) kutsus Euroopa Parlament liikmesriike üles perekonnaõiguse alaste siseriiklike õigusaktide kohaldamist piiramata tagama ELi kodanikele ja nende pereliikmetele, kaasa arvatud registreeritud partnerluste ja abielude puhul liikumisvabadus ning vältima igasugust diskrimineerimist mis tahes põhjustel, kaasa arvatud seksuaalse sättumuse tõttu.

Komisjoni teatises „Stockholmi programmi rakendamise tegevuskava” (KOM(2010)171 ja sellega seotud memo/10/139) hoidutakse seevastu tegemast ettepanekuid selliste seaduslikus abielus või tsiviilpartnerluses olevate samasooliste paaride liikumisvabaduse hõlbustamise meetmete kohta, kes peaksid jääma ülalnimetatud direktiivi artikli 2 punkti 2 alapunktide a ja b kohaldamisalasse.

  • Kas komisjoni arvates kuuluvad Belgias, Hollandis, Portugalis, Hispaanias või Rootsis seadusliku abielu sõlminud paarid direktiivi 2004/38/EÜ artikli 2 punkti 2 alapunkti a kohaldamisalasse?
  • Komisjoni arvates kujutab kahe samasoolise isiku seadusliku abielu mittetunnustamine endast diskrimineerimist seksuaalse sättumuse tõttu?
  • Kas komisjon on Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 10 arvestades seisukohal, et direktiivi 2004/38/EÜ artikli 2 punkti 2 alapunkte a ja b tuleks kohaldada nii seaduslikus abielus kui ka tsiviilpartnerluses olevatele paaridele?
  • Kuidas kavatseb komisjon võidelda diskrimineerimisega, mille osaks saavad seaduslikes liitudes olevad samasoolised paarid, kes soovivad kasutada liikumisvabadust?
  • Esitatud: 30.8.2010

    Edastatud: 1.9.2010

    Vastuse tähtaeg: 8.9.2010