Parlamentní otázka - O-0131/2010Parlamentní otázka
O-0131/2010

Přezkum pravidel horizontální spolupráce v oblasti hospodářské soutěže

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-0131/2010
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Sharon Bowles
za Hospodářský a měnový výbor

Postup : 2010/2761(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-0131/2010
Předložené texty :
O-0131/2010 (B7-0565/2010)
Hlasování :
Přijaté texty :

Platnost obou stávajících nařízení o blokových výjimkách, jak nařízení Komise (ES) č. 2658/2000[1], o specializačních dohodách tak nařízení Komise (ES) č. 2659/2000[2] o dohodách o výzkumu a vývoji, skončí ke 31. prosinci 2010. Komise má v úmyslu přijmout dvě nová nařízení o blokových výjimkách, která by je nahradila, a pokyny, které by zúčastněným stranám pomohly s analýzou a pochopením toho, zda jsou jejich dohody o spolupráci v souladu s pravidly hospodářské soutěže, zejména čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Narozdíl od dříve kritického hodnocení kupní síly maloobchodního sektoru nyní Komise navíc obecně vítá dohody o společném nákupu.

  1. Které konkrétní příspěvky získané od zúčastněných stran během konzultačního procesu má Komise v úmyslu začlenit do konečného legislativního rámce?
  2. Uvažovala Komise o tom, zda by pro zúčastněné strany nebylo přínosné, kdyby byla vytvořena nová specifická nařízení o blokových výjimkách pro jiné zvláštní druhy horizontálních dohod kromě specializací a výzkumu a vývoje? Považovala by Komise za užitečné vypracovat nová nařízení o blokových výjimkách v oblasti horizontální spolupráce?
  3. Má Komise v úmyslu v rámci nových návrhů nařízení řešit problém patentových pastí nebo se domnívá, že by byly potřebné doplňující právní předpisy pro dané odvětví, aby se předešlo zneužívání patentových práv? Je Komise odhodlána zajistit integrovaný legislativní rámec spojující pravidla hospodářské soutěže a právní předpisy pro konkrétní odvětví v oblasti práv duševního vlastnictví?
  4. Která konkrétní rozhodnutí nebo řešení sporů využila Komise při vytváření nových návrhů pravidel? Do jaké míry vycházela Komise při vytváření nových návrhů pravidel také ze zkušeností orgánů pro ochranu hospodářské soutěže v členských státech EU a ze zkušeností mezinárodních orgánů pro ochranu hospodářské soutěže?
  5. Měla hospodářská krize nějaký vliv na spolupráci mezi orgány pro ochranu hospodářské soutěže po celém světě při přípravě nových právních předpisů? Vyvíjí se v oblasti politiky hospodářské soutěže na úrovni Mezinárodní sítě pro hospodářskou soutěž nebo jiného fóra nějaká globální správa a řízení?
  6. Jak má Komise v úmyslu při přezkumu tohoto návrhu řešit rozpor ve svém hodnocení nákupních družstev a zároveň zohlednit iniciativy Parlamentu v této oblasti?

Předložení: 28.9.2010

Postoupení: 30.9.2010

Platné do: 7.10.2010