Парламентарен въпрос - O-0143/2010Парламентарен въпрос
O-0143/2010

Бази данни за расовия и етнически произход в ЕС

Въпрос с искане за устен отговор O-0143/2010
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume
от името на групата S&D

Процедура : 2010/2917(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-0143/2010
Внесени текстове :
O-0143/2010 (B7-0553/2010)
Гласувания :
Приети текстове :

На 29.9.2010 г. Комисията заяви, че ще изпрати „до Франция официално писмо с искане за пълното транспониране на директивата (за свободното движение), ако до 15 октомври 2010 г. не бъде представен проект на мерки и подробен график за транспониране“  и още едно писмо с „подробни въпроси относно прилагането на практика на политическите уверения представени" от френските органи за това, че „напълно гарантират недискриминиращото прилагане на законодателството на ЕС в съответствие с Договорите и Хартата на основните права на Европейския съюз“[1], което включва циркулярно писмо относно срока за прилагане 5 август 2010 г., ясно визиращо ромите, въпреки доказателствата, че експулсирането е от етническо и расово естество, което подтиква Парламента в своята резолюция да призове Комисията да вземе мерки срещу френските органи наред с другото против дискриминация.

Според неотдавнашната информация в медиите френската жандармерия управлява база данни, наречена ‘MENS’[2], насочена към ромите и други пътуващи. Неправителствени организации са подали жалба срещу създаването на незаконна и недекларирана база данни за запазване на „лични данни за расовия и етнически произход“ и са обявили допълнителни обжалвания пред CNIL[3] и пред HALDE[4], а френските органи отричат съществуването на такава база данни. Министърът на имиграцията заяви преди това, че биометричните данни на експулсираните роми ще се съхраняват в базата данни OSCAR[5] и в EDVIGE/EDVIRSP[6], друга база данни, която е в процес на създаване. Същевременно се докладва, че Нидерландия и други държави от ЕС регистрират данни за етническа и расова принадлежност. В този контекст Съветът обсъжда проект на заключения с много неясна формулировка относно „мобилните (пътуващи) криминални групи“ и без да уведоми ЕП за тази инициатива.

Предвид на новите доказателства за съществуването на базата данни MENS във Франция, какво ще предприеме Комисията за потвърждаване на тази информация? Ако Комисията счете, че базата данни накърнява принципа на недискриминация, какви мерки ще вземе Комисията за да поправи положението и ще разисква ли производство за нарушение срещу Франция?

В контекста на неотдавнашните събития в други държави-членки относно създаването на бази данни за расовата и етническа принадлежност ще започне ли Комисията разследване за събиране на допълнителни сведения за такива бази данни и дали са законни в съответствие с принципа на недискриминация?

Какво ще предприеме Комисията, за да гарантира, че държавите-членки в своите административни и правоприлагащи процедури не прибягват до етнически профили?

Внесен: 11.10.2010

Предаден: 13.10.2010

Краен срок за отговор: 20.10.2010