Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-0143/2010Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-0143/2010

Databaser vedrørende racemæssig og etnisk oprindelse i EU

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-0143/2010
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume
for S&D-Gruppen

Procedure : 2010/2917(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-0143/2010
Indgivne tekster :
O-0143/2010 (B7-0553/2010)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Den 29. september 2010 erklærede Kommissionen, at den ville udarbejde dels en åbningsskrivelse til Frankrig med krav om fuld gennemførelse af direktivet om fri bevægelighed, medmindre der ville blive fremsendt udkast til gennemførelsesforanstaltninger og en detaljeret tidsplan for gennemførelsen inden den 15. oktober 2010, dels en anden skrivelse med detaljerede spørgsmål vedrørende den praktiske udmøntning af de politiske løfter, som de franske myndigheder afgav, ifølge hvilke de fuldt ud ville sikre en effektiv og ikke-forskelsbehandlende anvendelse af EU-retten i overensstemmelse med traktaterne og EU's charter om grundlæggende rettigheder[1], herunder også vedrørende perioden for anvendelse af cirkulæret af 5. august 2010, der udtrykkeligt var rettet mod romaer – uanset om der foreligger bevis for udvisningernes etniske og racemæssige karakter – hvilket foranledigede Parlamentet til i sin beslutning at opfordre Kommissionen til at retsforfølge de franske myndigheder, bl.a. for forskelsbehandling.

Ifølge medieoplysninger for nylig har det franske gendarmeri en database, “MENS”[2], hvis målgruppe er romaer og omrejsende.  NGO’er har indgivet en klage om oprettelsen af en ulovlig og ikke-registreret database til lagring af personlige oplysninger vedrørende racemæssig og etnisk oprindelse og har bebudet flere anmeldelser til CNIL[3] og HALDE[4], og samtidig benægter de franske myndigheder eksistensen af en sådan database. Immigrationsministeren har ligeledes tidligere meddelt, at man ville lagre biometriske data om udviste romaer i OSCAR-databasen[5] og i EDVIGE/EDVIRSP[6], en anden database under oprettelse. Samtidig berettes det, at Nederlandene og andre EU-lande registrerer etniske og racemæssige data. På denne baggrund er Rådet ved at drøfte mulige konklusioner vedrørende ”mobile (omrejsende) kriminelle grupper” i meget uklare vendinger og uden at underrette Europa-Parlamentet om initiativet.

I betragtning af den nye dokumentation for eksistensen af MENS-databasen i Frankrig, hvad agter Kommissionen da at gøre for at få verificeret disse oplysninger? Hvis Kommissionen finder, at databasen udgør en overtrædelse af princippet om ikke-forskelsbehandling, hvilke foranstaltninger agter Kommissionen da at træffe for at rette op på situationen, og vil den overveje at indlede en traktatbrudsprocedure mod Frankrig?

I lyset af den seneste udvikling i andre medlemsstater, for så vidt angår etablering eller tilstedeværelse af databaser vedrørende racemæssig eller etnisk oprindelse, vil Kommissionen da iværksætte en undersøgelse med henblik på at indsamle yderligere oplysninger om sådanne databaser og kontrollere, om de er lovlige ud fra princippet om ikke-forskelsbehandling?

Hvad agter Kommissionen at gore for at sikre, at medlemsstaterne i deres administrative procedurer og håndhævelsesprocedurer ikke benytter sig af etniske profilanalyser?

Indgivet: 11.10.2010

Videresendt: 13.10.2010

Besvarelsesfrist: 20.10.2010