Parlamentin kysymys - O-0143/2010Parlamentin kysymys
O-0143/2010

Rodulliseen ja etniseen alkuperään liittyvät tietokannat EU:ssa

Suullisesti vastattava kysymys O-0143/2010
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume
S&D-ryhmän puolesta

Menettely : 2010/2917(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-0143/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-0143/2010 (B7-0553/2010)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Komissio kertoi 29. syyskuuta 2010 lähettävänsä Ranskalle virallisen ilmoituksen, jossa sitä pyydetään saattamaan vapaata liikkuvuutta koskeva direktiivi täysin osaksi kansallista lainsäädäntöä, ellei se toimita 15. lokakuuta 2010 mennessä luonnoksia täytäntöönpanotoimiksi ja yksityiskohtaista täytäntöönpanoaikataulua. Komissio ilmoitti myös lähettävänsä kirjeen, jossa on yksityiskohtaisia kysymyksiä sellaisten Ranskan viranomaisten antamien poliittisten takeiden käytännön soveltamisesta, joiden mukaan ne varmistavat EU:n oikeuden tehokkaan ja syrjimättömän soveltamisen perussopimusten ja EU:n perusoikeuskirjan mukaisesti.[1] Yksi kysymyksistä koskee 5. elokuuta 2010 päivätyn, erityisesti romaneja koskevan soveltamisohjeen voimassaoloaikaa. Karkotusten etnistä ja rodullista luonnetta koskevan näytön perusteella Euroopan parlamentti kehotti päätöslauselmassaan komissiota ryhtymään toimiin Ranskan viranomaisia vastaan muun muassa syrjinnän takia.

Tiedotusvälineissä liikkuneiden uusimpien tietojen mukaan Ranskan santarmilaitoksella on MENS-tietokanta[2], jonka kohteena ovat romanit ja kiertolaiset. Kansalaisjärjestöt ovat tehneet valituksen laittoman ja epävirallisen tietokannan perustamisesta rodulliseen ja etniseen alkuperään liittyvien henkilötietojen tallentamista varten. Ne ovat ilmoittaneet valittavansa myös kansalliselle tietosuojaviranomaiselle[3] ja syrjinnän torjunnasta ja tasa-arvosta vastaavalle viranomaiselle[4]. Ranskan viranomaiset kuitenkin kiistävät tällaisen tietokannan olemassaolon. Maahanmuuttoministeri ilmoitti aiemmin, että karkotettuja romaneja koskevat biometriset tiedot tallennettaisiin OSCAR-tietokantaan[5] ja EDVIGE/EDVIRSP-tietokantaan[6], jota myös ollaan perustamassa. Alankomaiden ja muiden EU-maiden väitetään niin ikään keräävän etnisiä ja rodullisia tietoja. Neuvosto puolestaan käsittelee parhaillaan ehdotusta päätelmiksi "liikkuvien (kiertävien) rikollisryhmien torjunnasta" hyvin moniselitteisesti ja tiedottamatta aloitteesta Euroopan parlamentille.

Mitä komissio aikoo tehdä todentaakseen tiedot, jotka koskevat uutta näyttöä MENS-tietokannan olemassaolosta Ranskassa? Pitäisikö sen todeta, että tietokanta loukkaa syrjintäkiellon periaatetta, mihin toimiin komissio ryhtyy korjatakseen tilanteen ja harkitseeko se rikkomusmenettelyn käynnistämistä Ranskaa vastaan?

Kun otetaan huomioon uusimmat tiedot rodulliseen tai etniseen alkuperään liittyvien tietokantojen perustamisesta tai olemassaolosta muissa jäsenvaltioissa, aikooko komissio käynnistää tutkinnan kerätäkseen lisätietoja tällaisista tietokannoista ja tarkistaakseen, ovatko ne laillisia syrjintäkiellon periaatteen nojalla?

Mitä komissio aikoo tehdä varmistaakseen, etteivät jäsenvaltiot turvaudu etniseen profilointiin hallinto- ja lainvalvontamenettelyissään?

Jätetty: 11.10.2010

Välitetty: 13.10.2010

Määräaika: 20.10.2010