Parlamenta jautājums - O-0143/2010Parlamenta jautājums
O-0143/2010

Datubāzes saistībā ar piederību rasei vai etnisko izcelsmi ES

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-0143/2010
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume
S&D grupas vārdā

Procedūra : 2010/2917(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-0143/2010
Iesniegtie teksti :
O-0143/2010 (B7-0553/2010)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

2010. gada 29. septembrī Komisija norādīja, ka tā nosūtīs „Francijai oficiālu paziņojuma vēstuli, prasot pilnībā transponēt direktīvu [par brīvu pārvietošanos], ja līdz 2010. gada 15. oktobrim tā nebūs sniegusi transponēšanas pasākumu projektu un sīki izstrādātu transponēšanas grafiku”, kā arī vēl vienu vēstuli „ar detalizētiem jautājumiem par to, kā tiek praktiski īstenoti (..) politiskie apliecinājumi”, ko izteikušas Francijas varas iestādes, apgalvojot, ka tās „pilnībā nodrošina ES tiesību aktu efektīvu un nediskriminējošu piemērošanu atbilstoši Līgumiem un ES Pamattiesību hartai”[1], tostarp laika posmā, kad tika īstenots 2010. gada 5. augustā izdotais administratīvais rīkojums, ar kuru nepārprotami vērsās pret romiem, lai gan bija pierādījumi, ka izraidīšanas notika etnisku un rasistisku apsvērumu dēļ, kas lika EP savā rezolūcijā aicināt Komisiju veikt pasākumus pret Francijas varas iestādēm, cita starpā ņemot vērā diskrimināciju.

Presē nesen ir izskanējusi informācija, ka Francijas žandarmērijai ir datubāze ar nosaukumu „MENS”[2], kurā ir dati par romiem un klejotājiem. Nevalstiskās organizācijas ir iesniegušas sūdzību par to, ka ir izveidota nelegāla un nedeklarēta datubāze, lai glabātu personas datus, kas saistīti ar piederību rasei vai etnisko izcelsmi, un ir paziņojušas, ka iesniegs sūdzības arī CNIL[3] un HALDE[4], savukārt Francijas varas iestādes noliedz šādas datubāzes esamību. Arī imigrācijas ministrs iepriekš ir paziņojis, ka biometriskie dati par izraidītajiem romiem tiks glabāti datubāze OSCAR[5] un vēl vienā citā datubāzē EDVIGE/EDVIRSP[6], kas pašlaik tiek veidota. Vienlaikus tiek saņemti ziņojumi, ka Nīderlandē un citās ES valstīs tiek reģistrēti dati, kas saistīti ar etnisko izcelsmi un rasi. Saistībā ar šiem notikumiem Padome pašlaik ambiciozi apspriež secinājumu projektu par „klejojošām noziedzīgām grupām” un par šo iniciatīvu nav informējusi EP. Ņemot vērā jaunos pierādījumus par datubāzes MENS esamību Francijā, ko Komisija darīs, lai šo informāciju pārbaudītu? Ja Komisija konstatēs, ka ar minēto datubāzi tiek pārkāpts nediskriminēšanas princips, kādus pasākumus Komisija veiks, lai šo situāciju labotu, un vai tā apsvērs iespēju sākt pienākumu neizpildes procedūru pret Franciju?

Ņemot vērā nesenos notikumus citās dalībvalstīs, kur ir izveidotas vai pastāv datubāzes, kas saistītas ar piederību rasei vai etnisko izcelsmi, vai Komisija sāks izmeklēšanu, lai savāktu turpmāku informāciju par šādām datubāzēm un lai pārbaudītu, vai tās ir likumīgas atbilstoši nediskriminēšanas principam?

Ko Komisija darīs, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis administratīvajās un tiesībaizsardzības procedūrās neveic etnisko profilu izstrādi?

Iesniegšanas datums: 11.10.2010

Nosūtīts: 13.10.2010

Termiņš atbildei: 20.10.2010