Pytanie poselskie - O-0143/2010Pytanie poselskie
O-0143/2010

Bazy danych w UE dotyczące pochodzenia rasowego i etnicznego

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-0143/2010
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume
w imieniu grupy S&D

Procedura : 2010/2917(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-0143/2010
Teksty złożone :
O-0143/2010 (B7-0553/2010)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

W dniu 29 września 2010 r. Komisja stwierdziła, że wystosuje „do Francji wezwanie do usunięcia uchybienia, żądając pełnej transpozycji dyrektywy (o swobodnym przemieszczaniu się), jeżeli do dnia 15 października 2010 r. nie zostanie przedstawiony projekt środków transpozycji wraz z jej szczegółowym harmonogramem” oraz inne pismo „zawierające szczegółowe pytania na temat praktycznego wykonywania politycznych zapewnień” władz francuskich o tym, że „w pełni zapewniają one skuteczne i niedyskryminacyjne stosowanie prawa UE zgodnie z Traktatami i Kartą Praw Podstawowych UE”[1],  także w okresie stosowania okólnika z dnia 5 sierpnia skierowanego wyraźnie przeciwko Romom - niezależnie od dowodów na etniczny i rasowy charakter wydaleń, w związku z którymi PE wezwał Komisję w swojej rezolucji do podjęcia działań w stosunku władz francuskich, także na podstawie dyskryminacji.

Według ostatnich doniesień medialnych francuska gendarmerie prowadzi bazę danych zwaną „MENS”[2] obejmującą Romów i osoby podróżujące.  Organizacje pozarządowe złożyły skargę na tworzenie nielegalnej i niezgłoszonej bazy danych służącej przechowywaniu „danych osobowych dotyczących pochodzenia rasowego i etnicznego” oraz ogłosiły, że będą odwoływać się do CNIL[3] i HALDE[4], natomiast władze francuskie zaprzeczają istnieniu takiej bazy danych.  Minister ds. imigracji obwieścił uprzednio, że trwa wprowadzanie danych biometrycznych wydalonych Romów do bazy OSCAR[5], a rejestr EDVIGE/EDVIRSP[6]. jest w trakcie tworzenia. Są także podejrzenia, że Niderlandy i inne państwa UE rejestrują dane etniczne i rasowe. W związku z tym Rada rozważa projekt konkluzji dotyczących „objazdowych grup przestępczych”, jednak w sposób bardzo niejednoznaczny i nie informując PE o tej inicjatywie.

W oparciu o nowe dowody co do istnienia bazy danych MENS we Francji, co uczyni Komisja, by zweryfikować te informacje? W przypadku gdy Komisja zlokalizuje bazę danych naruszającą zasadę niedyskryminacji, jakie podejmie ona środki w celu uzdrowienia sytuacji i czy rozważy wszczęcie przeciwko Francji postępowań w sprawie naruszenia przepisów?

W świetle ostatnich wydarzeń w innych państwach członkowskich dotyczących utworzenia lub istnienia baz danych dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, czy Komisja rozpocznie dochodzenie w celu zebrania dalszych informacji na temat takich baz danych i sprawdzenia ich zgodności z prawem, w szczególności z zasadą niedyskryminacji?

Co uczyni Komisja w celu zagwarantowania, że państwa członkowskie w swoich procedurach administracyjnych i egzekwowania prawa nie sięgają do tworzenia profili etnicznych?

Przedłożone: 11.10.2010

Przekazane: 13.10.2010

Termin na udzielenie odpowiedzi: 20.10.2010