Parlamentsfråga - O-0143/2010Parlamentsfråga
O-0143/2010

Databaser i EU med uppgifter om ras och etniskt ursprung

11.10.2010

Fråga för muntligt besvarande O-0143/2010
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume
för S&D-gruppen

Förfarande : 2010/2917(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-0143/2010
Ingivna texter :
O-0143/2010 (B7-0553/2010)
Omröstningar :
Antagna texter :

Den 29 september 2010 uppgav kommissionen att den skulle utfärda en formell underrättelse till Frankrike med begäran om ett fullständigt genomförande av direktivet om rörelsefrihet, såvida inte ett förslag till genomförandeåtgärder och en utförlig tidsplan för genomförandet inlämnas senast den 15 oktober 2010, samt ytterligare en underrättelse med detaljerade frågor rörande det praktiska genomförandet av de politiska utfästelser som gjorts av franska myndigheter när de helt och fullt försäkrat att EU:s lagstiftning tillämpas på ett effektivt och icke-diskriminerande sätt i enlighet med fördragen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna[1], inräknat genomförandeperioden för den rundskrivelse av den 5 augusti 2010 som uttryckligen var riktad mot romer – trots att ras och etnisk tillhörighet bevisligen legat till grund för de fördrivningar som föranlett Europaparlamentet att i en resolution uppmana kommissionen att agera mot de franska myndigheterna bland annat med anledning av diskriminering.

Enligt uppgifter i medierna den senaste tiden har den franska polisen upprättat en databas kallad MENS[2] med uppgifter om romer och resande. Icke-statliga organisationer har protesterat mot att en olaglig, icke-offentlig databas har upprättats för lagring av personuppgifter med anknytning till ras och etniskt ursprung och har även framfört klagomål hos den franska tillsynsmyndigheten för data- och personuppgifter (CNIL)[3] och Frankrikes kommission för lika möjligheter och kamp mot diskriminering (HALDE)[4], medan franska myndigheter förnekar att en sådan databas skulle existera. Migrationsministern hade också tidigare tillkännagivit att biometriska uppgifter om fördrivna romer ska läggas in i databasen Oscar[5] och i EDVIGE/EDVIRSP[6], en annan databas som är under uppbyggnad. Samtidigt kommer rapporter om att även Nederländerna och andra EU-länder lagrar uppgifter om ras och etnisk tillhörighet. Mot denna bakgrund diskuterar rådet förslag till slutsatser om bekämpning av ”rörliga (kringresande) kriminella grupper” i mycket tvetydiga ordalag och utan att informera Europaparlamentet om detta initiativ.

Vad tänker kommissionen göra för att kontrollera dessa uppgifter, mot bakgrund av de nya bevisen för att en Mens-databas existerar i Frankrike? Hur tänker kommissionen åtgärda situationen och kommer den att överväga överträdelseförfaranden mot Frankrike om det skulle visa sig att databasen bryter mot icke-diskrimineringsprincipen?

Kommer kommissionen, med tanke på den senaste tidens händelseutveckling i andra medlemsstater beträffande planerade eller redan existerande databaser med uppgifter om ras och etniskt ursprung, att inleda en utredning för att samla in ytterligare information om sådana databaser och för att kontrollera att de inte bryter mot lagens princip om icke-diskriminering?

Vad tänker kommissionen göra för att säkerställa att medlemsstaterna inte börjar registrera etnisk tillhörighet i samband med administrativa och rättsliga förfaranden?

Ingiven: 11.10.2010

Vidarebefordrad: 13.10.2010

Sista svarsdag: 20.10.2010