Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0146/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0146/2010

Βάσεις δεδομένων για τους Ρομά και διακρίσεις στη Γαλλία και την ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-0146/2010
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Διαδικασία : 2010/2917(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-0146/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-0146/2010 (B7-0554/2010)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Στις 29.9.2010 η Επιτροπή δήλωσε ότι είχε την πρόθεση να επιδώσει στη Γαλλία "προειδοποιητική επιστολή ζητώντας την πλήρη μεταφορά της οδηγίας περί ελεύθερης διακίνησης στο εθνικό δίκαιο ή να παράσχει έως την 15η Οκτωβρίου 2010 σχέδια μέτρων μεταφοράς και λεπτομερές χρονοδιάγραμμα" καθώς και μια ακόμη τέτοια επιστολή "με λεπτομερή ερωτήματα σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των πολιτικών διαβεβαιώσεων εκ μέρους των γαλλικών αρχών σε σχέση με την πλήρη, ουσιαστική και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου σύμφωνα με τις Συνθήκες και το Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ[1], περιλαμβανομένης της εφαρμογής της εγκυκλίου της 5ης Αυγούστου που έχει σαφώς ως στόχο τους Ρομά με σκοπό την απέλασή τους.

Στις αρχές του 2008, ορισμένες ΜΚΟ παρέσχον στην Επιτροπή στοιχεία για απελάσεις εθνοτικού και ρατσιστικού χαρακτήρα εκ μέρους της Γαλλίας και το ΕΚ κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες έναντι των γαλλικών αρχών μεταξύ άλλων και λόγω ύπαρξης διακρίσεων.

Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης, η γαλλική gendarmerie χειρίζεται μια βάση δεδομένων επονομαζόμενη MENS[2] με στόχο τους Ρομά. Οι ΜΚΟ προέβησαν σε καταγγελία για τη δημιουργία μιας παράνομης και αδήλωτης βάσης δεδομένων για την καταχώρηση "προσωπικών δεδομένων σχετιζόμενων με τη φυλετική και εθνοτική καταγωγή" και εξήγγειλαν περαιτέρω προσφυγές στην CNIL[3] και την'HALDE[4] ενώ οι γαλλικές αρχές αρνούνται την ύπαρξη μιας τέτοιας βάσης δεδομένων.

Ο υπουργός μετανάστευσης είχε και στο παρελθόν εξαγγείλει την ένταξη των βιομετρικών δεομένων των απελαθέντων Ρομά στη βάση δεδομένων OSCAR[5] ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία της βάσης EDVIGE/EDVIRSP[6], ενώ αναφέρεται ότι η Ολλανδία και άλλα κράτη μέλη καταχωρούν δεδομένα εθνοτικού και φυλετικού χαρακτήρα, στη δε Ιταλία, απαγορεύεται στους Ρομά η πρόσβαση στην κοινωνική στέγη. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο συζητεί για ένα σχέδιο συμπερασμάτων για την αντιμετώπιση των "περιπλανώμενων (νομάδων) εγκληματικών ομάδων, κατά τρόπο όμως αμφιλεγόμενο και χωρίς τη συμμετοχή ή έστω την ενημέρωση του ΕΚ.

Με βάση τα νέα στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη της βάσης δεδομένων MENS στη Γαλλία, με ποιον τρόπο θα επαληθεύσει η Επιτροπή την πληροφορία αυτή; Στην περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η τράπεζα δεδομένων συνιστά παραβίαση της αρχής περί απουσίας διακρίσεων ποια επανορθωτικά μέτρα θα λάβει και θα εξετάσει το ενδεχόμενο κίνησης διαδικασιών επί παραβάσει κατά της Γαλλίας;

Έχει λάβει η Επιτροπή τις πληροφορίες που ζήτησε από τις γαλλικές αρχές, μεταξύ άλλων και για την ύπαρξη των τραπεζών αυτών δεδομένων, το χαρακτήρα τους και τις συνέπειες σύμφωνα με την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας;

Ποια μέτρα θα λάβει η Επιτροπή για να καταδειχθούν οι διακρίσεις σε βάρος των Ρομά και η παραβίαση των εθνικών και ευρωπαϊκών κανόνων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και σε σχέση με τις πληροφορίες εκ μέρους των ΜΚΟ για διακρίσεις σε βάρος των Ρομά και την απέλασή τους στη Γαλλία και άλλα κράτη μέλη;

Ποια περαιτέρω στοιχεία χρειάζεται η Επιτροπή προτού προβεί σε ενέργειες, μεταξύ άλλων με την απαγόρευση των διακρίσεων με βάση τη φυλή και την εθνότητα;

Είναι δυνατόν να παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με τους Ρομά εκ μέρους της ΕΕ κει των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων;

Κατάθεση: 12.10.2010

Διαβίβαση: 14.10.2010

Λήξη προθεσμίας: 21.10.2010