Parlamenta jautājums - O-0146/2010Parlamenta jautājums
O-0146/2010

Datubāzes par romiem, kā arī romu diskriminācija Francijā un ES

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-0146/2010
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini
Verts/ALE grupas vārdā

Procedūra : 2010/2917(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-0146/2010
Iesniegtie teksti :
O-0146/2010 (B7-0554/2010)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

2010. gada 29. septembrī Komisija norādīja, ka tā nosūtīs „Francijai oficiālu paziņojuma vēstuli, prasot pilnībā transponēt direktīvu [par brīvu pārvietošanos], ja līdz 2010. gada 15. oktobrim tā nebūs sniegusi transponēšanas pasākumu projektu un sīki izstrādātu transponēšanas grafiku”, kā arī vēl vienu vēstuli „ar detalizētiem jautājumiem par to, kā tiek praktiski īstenoti (..) politiskie apliecinājumi”, ko izteikušas Francijas varas iestādes, apgalvojot, ka tās „pilnībā nodrošina ES tiesību aktu efektīvu un nediskriminējošu piemērošanu atbilstoši Līgumiem un ES Pamattiesību hartai”[1], tostarp laika posmā, kad tika īstenots 5. augustā izdotais administratīvais rīkojums, ar kuru nepārprotami vērsās pret romiem, paredzot viņu izraidīšanu.

Jau 2008. gadā nevalstiskās organizācijas iesniedza Komisijai pierādījumus, ka izraidīšanas no Francijas notika etnisku un rasistisku apsvērumu dēļ, un EP aicināja Komisiju veikt pasākumus pret Francijas varas iestādēm, cita starpā ņemot vērā diskrimināciju.

Turklāt presē nesen ir izskanējusi informācija, ka Francijas žandarmērijai ir datubāze ar nosaukumu „MENS”[2] , kurā ir dati par romiem. Nevalstiskās organizācijas ir iesniegušas sūdzību par to, ka ir izveidota nelegāla un nedeklarēta datubāze, lai glabātu personas datus, kas saistīti ar piederību rasei vai etnisko izcelsmi, un ir paziņojušas, ka iesniegs sūdzības arī CNIL[3] un HALDE[4], savukārt Francijas varas iestādes noliedz šādas datubāzes esamību.

Arī imigrācijas ministrs iepriekš ir paziņojis, ka biometriskie dati par izraidītajiem romiem tiks iekļauti datubāzē OSCAR[5] un EDVIGE/EDVIRSP[6], kas pašlaik tiek veidota; vienlaikus tiek saņemti ziņojumi, ka Nīderlandē un citās ES valstīs tiek reģistrēti dati, kas saistīti ar etnisko izcelsmi un rasi, un Itālijā romiem netiek piešķirti sociālie mājokļi. Saistībā ar šiem notikumiem Padome pašlaik apspriež secinājumu projektu par „klejojošām noziedzīgām grupām”, kurā tiek lietoti neviennozīmīgi termini, turklāt EP šajās apspriedēs nav iesaistīts un nav pat informēts.

Vai Komisija, ņemot vērā principu par lojālu sadarbību, ir saņēmusi informāciju, ko tā pieprasīja no Francijas varas iestādēm, tostarp par minēto datubāzu esamību, to specifiku, mērķi, pielietojumu un sekām?

Kādus pasākumus tā veiks saistībā ar jauniem pierādījumiem par romu diskrimināciju, kā arī valsts un Eiropas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem un saistībā ar informāciju, kas saņemta no nevalstiskajām organizācijām par romu izraidīšanu un diskriminējošu attieksmi pret viņiem Francijā un citās dalībvalstīs?

Kādi vēl pierādījumi Komisijai ir vajadzīgi, pirms tā vērsīsies pret to, ka netiek ievērots aizliegums diskriminēt rases vai etniskās piederības dēļ?

Vai tā var sniegt informāciju par pasākumiem, ko ES un Eiropas iestādes ir veikušas saistībā ar romiem?

Iesniegšanas datums: 12.10.2010

Nosūtīts: 14.10.2010

Termiņš atbildei: 21.10.2010