Parlamentsfråga - O-0146/2010Parlamentsfråga
O-0146/2010

Databaser om romer samt diskriminering i Frankrike och EU

12.10.2010

Fråga för muntligt besvarande O-0146/2010
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini
för Verts/ALE-gruppen

Förfarande : 2010/2917(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-0146/2010
Ingivna texter :
O-0146/2010 (B7-0554/2010)
Omröstningar :
Antagna texter :

Den 29 september 2010 uppgav kommissionen att den skulle utfärda en formell underrättelse till Frankrike med begäran om ett fullständigt genomförande av direktivet om fri rörlighet, såvida inte ett förslag till genomförandeåtgärder och en utförlig tidsplan för genomförandet inlämnas senast den 15 oktober 2010, samt ytterligare en underrättelse med detaljerade frågor rörande det praktiska genomförandet av de politiska utfästelser som gjorts av franska myndigheter när de helt och fullt försäkrat att EU:s lagstiftning tillämpas på ett effektivt och icke-diskriminerande sätt i enlighet med fördragen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna[1], inräknat genomförandeperioden för den rundskrivelse av den 5 augusti som uttryckligen gällde utvisning av romer.

Redan 2008 kom icke-statliga organisationer till kommissionen med bevis för att människor utvisades från Frankrike på etniska och rasmässiga grunder, och Europaparlamentet har uppmanat kommissionen att agera mot de franska myndigheterna också med anledning av diskriminering.

Enligt uppgifter i medierna den senaste tiden har den franska polisen dessutom upprättat en databas kallad MENS[2] med uppgifter om romer. Icke-statliga organisationer har protesterat mot att en olaglig, hemlig databas har upprättats för lagring av personuppgifter med anknytning till ras och etniskt ursprung och har även framfört klagomål hos den franska tillsynsmyndigheten för data- och personuppgifter (CNIL)[3] och Frankrikes kommission för lika möjligheter och kamp mot diskriminering (HALDE)[4], medan franska myndigheter förnekar att en sådan databas skulle existera.

Migrationsministern hade också tidigare tillkännagivit att biometriska uppgifter om utvisade romer ska läggas in i databasen Oscar[5] och i EDVIGE/EDVIRSP[6] , en annan databas som är under uppbyggnad. Samtidigt kommer det rapporter om att även Nederländerna och andra EU-länder lagrar uppgifter om ras och etnisk tillhörighet, samtidigt som romer nekas tillgång till allmänna bostäder i Italien. Mot denna bakgrund diskuterar rådet utkast till slutsatser om bekämpning av ”rörliga (kringresande) kriminella grupper”, i tvetydiga ordalag och utan att engagera eller ens informera Europaparlamentet om detta initiativ.

Har kommissionen fått den information som begärts av franska myndigheter om huruvida dessa databaser existerar eller inte, om deras utformning, ändamål, användning och effekter – information som borde lämnas i det lojala samarbetets namn?

Vilka åtgärder tänker kommissionen vidta med anledning av ytterligare bevis om diskriminering av romer och överträdelser av dataskyddsbestämmelser på nationell nivå och EU-nivå samt uppgifterna från icke-statliga organisationer om diskriminerande behandling och utvisning av romer i Frankrike och andra medlemsstater?

Vilka ytterligare bevis anser kommissionen sig behöva innan den vidtar åtgärder också mot överträdelserna av förbudet om diskriminering på grund av ras och etnisk tillhörighet?

Kan kommissionen tillhandahålla information om initiativ från EU och de europeiska institutionerna angående romer?

Ingiven: 12.10.2010

Vidarebefordrad: 14.10.2010

Sista svarsdag: 21.10.2010