Парламентарен въпрос - O-0149/2010Парламентарен въпрос
O-0149/2010

Трансфер на данни към САЩ от страна на държавите-членки въз основа на меморандуми за разбирателство

Въпрос с искане за устен отговор O-0149/2010
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro
от името на групата ALDE
Birgit Sippel
от името на групата S&D

Процедура : 2010/2921(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-0149/2010
Внесени текстове :
O-0149/2010 (B7-0555/2010)
Гласувания :
Приети текстове :

В отговор на приетия в САЩ „Закон за прилагане на препоръките на Комисията „11 септември“ от 2007 година“ (http://intelligence.senate.gov/laws/pl11053.pdf) беше взето решение за започване на преговори със САЩ въз основа на „двупистов” подход: преговори между ЕС и САЩ, както и преговори относно двустранни меморандуми за разбирателство между САЩ и отделни държави-членки. Не всички държави-членки са предпочели да следват открита и прозрачна процедура за двустранните преговори, те също така не са представили изработените меморандуми за разбирателство на съответните национални парламенти за одобрение. Има признаци, че меморандумите за разбирателство вероятно се припокриват със споразумения, сключени между ЕС и САЩ, като например споразумението относно PNR-данните. С оглед на текущата работа във връзка със законодателния пакет PNR и на евентуални нови преговори тези въпроси следва да бъдат незабавно изяснени.

В състояние ли е Комисията да даде разяснения по следните въпроси:

  Кои държави-членки са сключили двустранни меморандуми за разбирателство до настоящия момент?

  Кои от тези меморандуми за разбирателство включват трансфер на PNR-данни?

  Каква е отношението между тези двустранни споразумения и споразумението между ЕС и САЩ?

  Може ли Комисията да потвърди, че става дума за трансфер на PNR-данни за европейски полети и пътници към дестинации, различни от САЩ?

  Може ли Комисията да посочи кои категории данни са обхванати от тези меморандуми за разбирателство?

  Взела ли е предвид Комисията това, че е възможно от държави-членки да бъдат отправени молби за трансфер на национални данни, които също така са част от европейски бази данни (като например Прюм)?

  Счита ли Комисията, че подобни трансфери на данни са в съответствие с европейските правила за защита на данните?

Внесен: 12.10.2010

Предаден: 14.10.2010

Краен срок за отговор: 21.10.2010