Procedure : 2010/2917(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-0154/2010

Ingediende teksten :

O-0154/2010 (B7-0556/2010)

Debatten :

PV 19/10/2010 - 17
CRE 19/10/2010 - 17

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 51kWORD 44k
12 oktober 2010
O-0154/2010

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-0154/2010

aan de Commissie

Artikel 115 van het Reglement

Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak, Marielle De Sarnez

namens de ALDE-Fractie


  Betreft: Databanken en discriminatie van Roma in Frankrijk en in de EU

 Antwoord plenaire 

Op 29 september 2010 verklaarde de Commissie dat ze "een schriftelijke aanmaning naar Frankrijk" zou hebben gestuurd "met het verzoek om de richtlijn (inzake het vrije verkeer) volledig om te zetten, tenzij er vóór 15 oktober 2010 ontwerpmaatregelen voor de omzetting ervan en een gedetailleerd omzettingsschema zouden worden voorgelegd". Ze zou eveneens een andere aanmaning gestuurd hebben "met gedetailleerde vragen over de praktische toepassing" van de door de Franse autoriteiten gegeven politieke garanties dat ze volledig zorgen voor een doeltreffende en niet-discriminerende toepassing van de EU-wetgeving in overeenstemming met de Verdragen en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie"[1], ook in de periode waarin uitvoering werd gegeven aan de circulaire van 5 augustus die specifiek de uitzetting van Roma betrof – ondanks dat NGO's bewijzen aan de Commissie hebben verstrekt over de etnische en raciale aard van de uitwijzingen en dat het EP de Commissie had opgeroepen stappen te ondernemen tegen de Franse autoriteiten wegens discriminatie.

Volgens recente berichten in de media beschikt de Franse gendarmerie over een databank "MENS"[2], met gegevens over de Roma. NGO's hebben een klacht ingediend tegen de opzet van een illegale en niet-aangegeven databank voor de opslag van persoonsgegevens met betrekking tot raciale of etnische afkomst en hebben aangekondigd verder beroep aan te tekenen bij de CNIL[3] en de HALDE[4], terwijl de Franse autoriteiten het bestaan van een dergelijke databank ontkennen. De minister van Immigratie had bovendien eerder aangekondigd biometrische gegevens van uitgewezen Roma op te nemen in de OSCAR-databank[5], terwijl momenteel wordt gewerkt aan de opzet van EDVIGE/EDVIRSP[6]. Volgens berichten registreren ook Nederland en andere EU-lidstaten gegevens over ras en etnische afkomst en weigert Italië Roma toegang tot openbare huisvesting. In deze context bespreekt de Raad, in zeer dubbelzinnige bewoordingen en zonder het EP te informeren, ontwerpconclusies over maatregelen tegen "mobiele (reizende) criminele groepen", terwijl profilering een wijdverspreide praktijk voor wetshandhaving in de lidstaten en de EU schijnt te worden.

Heeft de Commissie de gevraagde informatie van de Franse autoriteiten ontvangen, alsmede informatie over het bestaan van dit soort databanken, de aard, het doel, het gebruik en de gevolgen ervan, op grond van het beginsel van loyale medewerking.

Welke initiatieven denkt de Commissie te ondernemen met betrekking tot verdere bewijzen van discriminatie van Roma en schending van de nationale en Europese voorschriften inzake bescherming van persoonsgegevens, en informatie van NGO's over de discriminerende behandeling en uitzetting van Roma in Frankrijk en andere lidstaten?

Welke verdere bewijzen heeft de Commissie nodig om maatregelen te nemen met betrekking tot de schending van het verbod op discriminatie op grond van ras en etniciteit?

Kan zij informatie verstrekken over initiatieven inzake de Roma door de EU en de Europese instellingen?

Ingediend: 12.10.2010

Doorgezonden: 14.10.2010

Uiterste datum beantwoording: 21.10.2010

[1]  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1207

[2]  "Niet-sedentaire etnische minderheden", bijgehouden door het Centraal bureau voor de bestrijding van reizende criminaliteit (Office central de lutte contre la délinquance itinérante - OCLDI).

[3]  Nationale commissie voor gegevensbescherming (Commission nationale de l'informatique et des libertés).

[4]  Hoge autoriteit voor de bestrijding van discriminatie en voor gelijkheid (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité).

[5]  Hulpmiddel voor statistiek en controle met betrekking tot de repatriëring (Outil de Statistiques et de Contrôle de l'Aide au Retour), waar een digitale foto en 10 vingerafdrukken worden opgeslagen. Het bestaan van een andere databank (STIC-Canonge) met gegevens over etnische afkomst en ras werd in 2009 in een parlementair verslag onthuld.

[6]  Databanken: Exploitation documentaire et valorisation de l'information générale / Exploitation documentaire et valorisation de l'information relative à la sécurité publique.

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid