Парламентарен въпрос - O-0168/2010Парламентарен въпрос
O-0168/2010

Трансфер на данни към САЩ от страна на държави членки въз основа на меморандуми за разбирателство

Въпрос с искане за устен отговор O-0168/2010
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Jan Philipp Albrecht
от името на групата Verts/ALE

Процедура : 2010/2921(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-0168/2010
Внесени текстове :
O-0168/2010 (B7-0561/2010)
Гласувания :
Приети текстове :

В отговор на приетия в САЩ „Закон за прилагане на препоръките на Комисията „11 септември“ от 2007 година“ (http://intelligence.senate.gov/laws/pl11053.pdf) беше взето решение за започване на преговори със САЩ въз основа на „двупистов” подход: преговори на равнище ЕС – САЩ и преговори за двустранни меморандуми за разбирателство на равнище САЩ – отделни държави членки. Не всички държави членки са предпочели да следват открита и прозрачна процедура за двустранните преговори, както и не всички са представили изработените меморандуми за разбирателство на съответните национални парламенти за одобрение. Съществуват много признаци за това, че меморандумите за разбирателство може би се припокриват с определени споразумения, сключени между ЕС и САЩ, като например споразумението за предаване на резервационни данни на пътниците (PNR данни). С оглед на текущата работа във връзка със законодателния пакет PNR и на евентуални нови преговори тези въпроси следва да бъдат незабавно изяснени.

В състояние ли е Комисията да даде разяснения по следните въпроси:

  Кои държави членки са сключили двустранен меморандум за разбирателство до настоящия момент?

  Кои от тези меморандуми за разбирателство включват трансфер на PNR-данни?

  По какъв начин са свързани тези двустранни споразумения и споразумението между ЕС и САЩ?

  В състояние ли е Комисията да потвърди, че това се отнася за трансфера на PNR - данни от европейски полети и пътници към дестинации, различни от САЩ?

  Може ли Комисията да посочи кои категории данни са обхванати от тези меморандуми за разбирателство?

  Взела ли е предвид Комисията това, че е възможно от държави членки да бъде изискан трансфер на национални данни, които са също така част от европейски бази данни (като например Прюм)?

  Счита ли Комисията, че подобни трансфери на данни са в съответствие с европейските правила за защита на данните?

Внесен: 15.10.2010

Предаден: 19.10.2010

Краен срок за отговор: 26.10.2010