Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-0170/2010

Ingediende teksten :

O-0170/2010 (B7-0663/2010)

Debatten :

PV 19/01/2011 - 14
CRE 19/01/2011 - 14

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 43kWORD 23k
20 oktober 2010
O-0170/2010

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-0170/2010

aan de Commissie

Artikel 115 van het Reglement

Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck, Jan Mulder

namens de ALDE-Fractie


  Betreft: Doorgeven van gegevens over de kosten in verband met het onderzoeken van asielaanvragen in de lidstaten

 Antwoord plenaire 

De Commissie heeft op 8 september jl. haar verslag over de toepassing van Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus bij het Parlement en de Raad ingediend.

Uit dit verslag blijkt duidelijk dat een herschikking van de richtlijn uit 2005 nodig is.

Er bestaan namelijk grote verschillen tussen de procedures die in de lidstaten worden gehanteerd, met als gevolg zeer uiteenlopende resultaten wat betreft de kwaliteit bij de opvang van asielzoekers.

Bovendien wordt in het verslag onderstreept dat "frontloading", d.w.z. verbetering van de kwaliteit van de besluiten in eerste instantie, op termijn zou kunnen leiden tot een beperking van de kosten van het systeem. Door te investeren in de procedure in eerste aanleg zoals met de herschikking wordt voorgesteld, zou het mogelijk zijn in een vroegtijdig stadium vast te stellen welke personen voor internationale bescherming in aanmerking komen en welke niet. Aldus zouden de lidstaten hun uitgaven in verband met de krachtens de huidige richtlijn te verlenen steun aanzienlijk zien dalen. Personen die internationale bescherming genieten, zouden ook sneller in het gastland kunnen integreren en aan de economie aldaar bijdragen.

De Commissie heeft tijdens een technische vergadering op 29 september jl. erkend dat het haar ontbreekt aan concrete gegevens van de lidstaten over de kosten (terbeschikkingstelling van tolken, juridische bijstand, enz.) van de uitvoering van de richtlijn uit 2005.

Deze gegevens zijn echter van cruciaal belang om een betrouwbare en nauwkeurige schatting te kunnen maken van de bedragen die op lange termijn met de herschikking kunnen worden bespaard.

Kan de Commissie een vergelijkende studie van deze kosten toezeggen?

Ingediend: 20.10.2010

Doorgezonden: 22.10.2010

Uiterste datum beantwoording: 29.10.2010

Oorspronkelijke taal van de vraag: FR
Juridische mededeling - Privacybeleid