Парламентарен въпрос - O-0180/2010Парламентарен въпрос
O-0180/2010

Въпрос с искане за устен отговор O-0180/2010
Съвета
Член 115 от Правилника за дейността
Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Andrey Kovatchev
от името на групата PPE

Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-0180/2010
Внесени текстове :
O-0180/2010 (B7-0808/2010)
Гласувания :
Приети текстове :

Положението в ивицата Сахел-Сахара значително се влоши през последните години и представлява все по-голям проблем по отношение на сигурността за държавите в региона и за Европейския съюз. Тероризмът и транснационалната организирана престъпност в този регион нарастват в близост до границите с Европа. Ал Кайда в ислямския Магреб през последните 3 години насочва своите действия срещу европейските граждани, като дори екзекутира британски и френски граждани в Нигер, Мали и Мавритания. Неотдавна те подновиха своите преки предупреждения и заплахи срещу европейските интереси. Различните видове трафик в района - дрога, оръжие, трафик на хора - вече достигнаха обезпокоителни размери. Тези незаконни действия подкопават положението на държавите в региона. Те имат също така пряко въздействие върху територията на Европейския съюз. Наистина Европа е един от основните приемници на дрога, цигари и на незаконно преминаващи лица през ивицата Сахел поради трафика на хора. Всички тези актуални заплахи призовават към увеличаване на ангажираността на Европейския съюз в региона.

Вече бяха положени значителни усилия по отношение на предоставянето на техническа помощ: Комисията, Генералният секретариат и Съветът приеха подход, съчетаващ целите за развитие и безопасност в региона, бяха изпратени мисии на място и бяха установени проекти в рамките на 10-ия ЕФР, както и инструмента за стабилност. Освен това някои държави-членки сложиха начало на сътрудничество със засегнатите държави в региона. Тези действия са полезни, но не са достатъчни, като се имат предвид предизвикателствата, пред които е изправен регионът.

Европейският съюз има потенциал да продължи напред. ЕС следва да започне провеждането на конкретен политически диалог с държавите в региона и да засили сътрудничеството между различните действащи лица в региона. Това налага политически ангажимент на най-високо равнище. В допълнение към този ангажимент ЕС следва да използва богатия набор от инструменти, с които разполага, в рамките на цялостна стратегия, основаваща се на предизвикателствата на равнище политика, сигурност и развитие. Тези инструменти следва да прилагат политиките за устойчиво развитие и да изграждат държавен капацитет.

Как Съветът възнамерява да вмъкне този въпрос в дневния ред и да насърчи приемането на обща европейска стратегия по отношение на региона Сахел?

Внесен: 9.11.2010

Предаден: 10.11.2010

Краен срок за отговор: 1.12.2010