Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0180/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0180/2010

Περιοχή Σαχέλ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-0180/2010
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Andrey Kovatchev
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-0180/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-0180/2010 (B7-0808/2010)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Η κατάσταση στη λωρίδα Σαχέλ της Σαχάρας επιδεινώθηκε σημαντικά κατά τα τελευταία έτη και αποτελεί όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα για την ασφάλεια στις χώρες της περιοχής αλλά και για την ΕΕ. Η τρομοκρατία και το διεθνές οργανωμένο έγκλημα αναζωπυρώνονται στην περιοχή αυτή που γειτνιάζει με τα ευρωπαϊκά σύνορα. Η Αλ Κάιντα στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ (AQIM) στοχοποίησε κατά την τελευταία τριετία ευρωπαίους πολίτες προβαίνοντας ακόμη και σε εκτελέσεις διαφόρων βρετανών και γάλλων πολιτών στο Νίγηρα το Μαλί και τη Μαυριτανία. Η οργάνωση αυτή ανανέωσε πρόσφατα τις άμεσες προειδοποιήσεις και απειλές της κατά των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Οι διάφορες μορφές λαθρεμπορίου στην περιοχή -ναρκωτικά, όπλα, διακίνηση ανθρωπίνων όντων- έχουν σήμερα κλιμακωθεί ανησυχητικά. Οι παράνομες αυτές δραστηριότητες υπονομεύουν τα κράτη της περιοχής. Έχουν επίσης άμεσες επιπτώσεις στην επικράτεια της ΕΕ, δεδομένου ότι η Ευρώπη είναι ένας από τους κύριους αποδέκτες του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, τσιγάρων και ανθρωπίνων όντων που διεξάγεται στη λωρίδα Σαχέλ. Οι τρέχουσες αυτές απειλές δείχνουν την ανάγκη αύξησης της δέσμευσης της ΕΕ στην περιοχή.

Σημαντικές προσπάθειες έχουν ήδη καταβληθεί από πλευράς τεχνικής βοηθείας δεδομένου ότι η Επιτροπή και Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ενέκριναν πρόταση για την περιοχή που συνδυάζει την ανάπτυξη και την ασφάλεια, έχουν δε μεταβεί επιτόπου αποστολές και έχουν εντοπισθεί προγράμματα στο πλαίσιο του 10ου ΕΤΑ καθώς και του Μέσου για τη Σταθερότητα. Επιπροσθέτως, ορισμένα κράτη μέλη έχουν προχωρήσει σε ενέργειες συνεργασίας με τα κράτη της περιοχής. Οι ενέργειες αυτές, αν και χρήσιμες, δεν επαρκούν. δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή.

Η ΕΕ έχει τις δυνατότητες να προχωρήσει περισσότερο. Θα έπρεπε να αρχίσει έναν συγκεκριμένο πολιτικό διάλογο με τις χώρες της περιοχής και να ενισχύσει τη συνεργασία με τους διάφορους περιφερειακούς παράγοντες. Τούτο απαιτεί πολιτική εμπλοκή στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Συνοδευτικά της εμπλοκής αυτής, η ΕΕ θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει το ευρύ φάσμα μέσων που διαθέτει ως τμήμα μιας συνεκτικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στους τομείς της πολιτικής, της ασφάλειας και της ανάπτυξης.

Με ποιον τρόπο προτίθεται το Συμβούλιο να συμπεριλάβει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη και να ενθαρρύνει την υιοθέτηση μιας κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής  σε σχέση με την περιοχή Σαχέλ;

Κατάθεση: 9.11.2010

Διαβίβαση: 10.11.2010

Λήξη προθεσμίας: 1.12.2010