Pytanie poselskie - O-0180/2010Pytanie poselskie
O-0180/2010

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-0180/2010
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Andrey Kovatchev
w imieniu grupy PPE

Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-0180/2010
Teksty złożone :
O-0180/2010 (B7-0808/2010)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Sytuacja w saharyjskiej strefie Sahelu uległa znacznemu pogorszeniu w ciągu ostatnich kilku lat i stanowi coraz większy problem bezpieczeństwa dla krajów leżących w tym regionie oraz dla Unii Europejskiej. W tym bliskim granic Europy regionie zauważa się wzrost terroryzmu i międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Celem Al-Kaidy w Islamskim Maghrebie (AQIM) przez ostatnie 3 lata byli obywatele europejscy, zostało nawet wykonanych kilka wyroków na brytyjskich i francuskich obywatelach w Nigrze, Mali i Mauretanii. Niedawno organizacja ponownie skierowała bezpośrednie ostrzeżenia i groźby przeciwko interesom europejskim. Różne rodzaje nielegalnej działalności w regionie - handel narkotykami, bronią, przemyt ludzi - osiągnęły niepokojącą skalę. Ta nielegalna działalność osłabia państwa leżące w tym regionie. Ma ona również bezpośredni wpływ na terytorium Unii Europejskiej, ponieważ Europa jest jednym z głównych odbiorców narkotyków, papierosów i handlu ludźmi, których przemyt przebiega przez strefę Sahelu. Te aktualne zagrożenia wskazują na potrzebę zwiększenia zaangażowania Unii Europejskiej w tym regionie.

Znaczne wysiłki zostały już podjęte w zakresie pomocy technicznej: Komisja i Sekretariat Generalny Rady przyjęły dla tego regionu podejście łączące rozwój i bezpieczeństwo, na miejsce zostały wysłane misje i powstały projekty w ramach 10. EFR a także instrumentu stabilności. Ponadto, niektóre państwa członkowskie rozpoczęły działania we współpracy z dotkniętymi państwami tego regionu. Działania te są przydatne, ale niewystarczające, biorąc pod uwagę wyzwania stojące przed regionem.

Unia Europejska ma potencjał, by pójść dalej. UE powinna zaangażować się w konkretny dialog polityczny z krajami regionu oraz wspierać współpracę między różnymi podmiotami regionalnymi. Wymaga to zaangażowania politycznego na najwyższym szczeblu. Aby wesprzeć to zaangażowanie, Unia Europejska powinna wykorzystać szeroki wachlarz swoich instrumentów w ramach kompleksowej strategii mającej na celu podjęcie wyzwań w zakresie polityki, bezpieczeństwa i rozwoju. Instrumenty te powinny realizować politykę zrównoważonego rozwoju i budowania zdolności państwa.

W jaki sposób Rada zamierza umieścić tę kwestię w porządku obrad i poprzeć przyjęcie wspólnej europejskiej strategii wobec regionu Sahel?

Przedłożone: 9.11.2010

Przekazane: 10.11.2010

Termin na udzielenie odpowiedzi: 1.12.2010