Parlamentsfråga - O-0180/2010Parlamentsfråga
O-0180/2010

Sahelregionen

Fråga för muntligt besvarande O-0180/2010
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Andrey Kovatchev
för PPE-gruppen

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-0180/2010
Ingivna texter :
O-0180/2010 (B7-0808/2010)
Omröstningar :
Antagna texter :

Situation i Sahelbältet längs södra Sahara har förvärrats avsevärt under de senaste åren och utgör nu ett allt större säkerhetsproblem för länderna i regionen och för Europeiska unionen. Terrorism och organiserad brottslighet över nationsgränserna är på frammarsch i denna region, inte så långt ifrån Europas gränser. Al-Qaida i islamiska Maghreb (AQIM) har under de tre senaste åren haft siktet inställt på europeiska medborgare och har till och med avrättat flera brittiska och franska medborgare i Niger, Mali och Mauretanien. De har ny upprepat sina direkta varningar och hot mot europeiska intressen. Smugglingen av olika slag i regionen –  narkotika, vapen och människor –  har nu nått en oroande omfattning. Denna olagliga verksamhet underminerar staterna i regionen. Den får också direkta följer för Europeiska unionens territorium, eftersom det i huvudsak är Europa som är målet för narkotikan, cigaretterna och de människor som smugglas genom Sahelbältet. Dessa nu högst påtagliga hot visar behovet att öka Europeiska unionens engagemang i regionen.

Avsevärda insatser har redan gjorts när det gäller tekniskt bistånd. Kommissionen och rådets generalsekretariat har intagit en linje för denna region som kombinerar utveckling och säkerhet, missioner har sänts ut på fältet och olika projekt har identifierats inom ramen den tionde EUF och stabilitetsinstrumentet. Vissa medlemsstater har också inlett samarbete av olika slag med de berörda länderna i regionen. Dessa åtgärder är visserligen till stor nytta men inte tillräckliga med tanke på de utmaningar regionen står inför.

Europeiska unionen har potential att göra mer. EU bör föra en konkret politisk dialog med länderna i regionen och främja samarbete mellan de olika regionala aktörerna. Detta kräver ett politiskt engagemang på högsta nivå. EU bör till stöd för detta engagemang utnyttja sin stora repertoar av instrument inom ramen för en övergripande strategi där de politiska och säkerhets- och utvecklingsrelaterade utmaningarna utgör grunden. Dessa instrument bör innebära ett genomförande av hållbar utvecklingspolitik och de bör bygga upp staternas egen kapacitet.

Hur avser rådet att sätta denna fråga på dagordningen och att främja en gemensam europeisk strategi för Sahelregionen?

Ingiven: 9.11.2010

Vidarebefordrad: 10.11.2010

Sista svarsdag: 1.12.2010