Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0181/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0181/2010

Ανησυχίες όσον αφορά την ορθή εφαρμογή της ελευθέρωσης του καθεστώτος έκδοσης θεωρήσεων εισόδου για τους πολίτες της Σερβίας και της ΠΓΔΜ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-0181/2010
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Simon Busuttil, Manfred Weber, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Διαδικασία : 2010/2973(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-0181/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-0181/2010 (B7-0654/2010)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Με την έγκριση τροπολογιών στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001, το Συμβούλιο αποφάσισε να επιτρέψει την είσοδο και μετακίνηση στον χώρο του Σένγκεν χωρίς θεώρηση διαβατηρίου (βίζα) για τους πολίτες της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου και της Σερβίας. Η απαλλαγή από την υποχρέωση κατοχής θεώρησης εφαρμόσθηκε από τις 19 Δεκεμβρίου 2009 για τους κατόχους διαβατηρίων με βιομετρικά στοιχεία.

Η Επιτροπή (COM(2009)0366) είχε προηγουμένως καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο και η Σερβία πληρούσαν όλες τις σχετικές προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία έγκρισης του κανονισμού, ενώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Ρ7_ΤΑ(2009)0062) είχε ψηφίσει, στις 12 Νοεμβρίου 2009, υπέρ της απαλλαγής των πολιτών των χωρών αυτών από την υποχρέωση κατοχής θεώρησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που εκφράσθηκαν πρόσφατα στο Βέλγιο, στη Γερμανία και στη Σουηδία, καθώς και τις παρεμφερείς παρατηρήσεις της Επιτρόπου Cecilia Malmström, όσον αφορά τον αυξημένο αριθμό αιτήσεων χορήγησης ασύλου εκ μέρους πολιτών της Σερβίας και της ΠΓΔΜ και το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί μια κατάσταση η οποία θα έθετε σε κίνδυνο την ελευθέρωση του καθεστώτος έκδοσης θεωρήσεων εισόδου που άρχισε να εφαρμόζεται το 2009,

κρίνει η Επιτροπή ότι θα ήταν σκόπιμο να παρέμβει για να βοηθήσει τις αρμόδιες αρχές της Σερβίας και της ΠΓΔΜ να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να ενημερώσουν κατάλληλα τους πολίτες τους, ώστε να σταματήσει η κατάχρηση του νέου καθεστώτος και να σταθεροποιηθούν οι αριθμοί των προσώπων που ζητούν άσυλο;

Κατάθεση: 10.11.2010

Διαβίβαση: 12.11.2010

Λήξη προθεσμίας: 19.11.2010