Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-0182/2010Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-0182/2010

Andragende 0473/2008 om Kommissionens manglende opfølgning af en konkurrencesag og de skadelige virkninger heraf for den berørte virksomhed

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-0182/2010
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Erminia Mazzoni
for Udvalget for Andragender

Procedure : 2010/2962(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-0182/2010
Indgivne tekster :
O-0182/2010 (B7-0666/2010)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Udvalget for Andragender er i færd med at behandle andragende 0473/2008 af Christoph Klein, hvis inhalationsapparat blev forbudt i Tyskland i 1997 og 2005.

Hvilke foranstaltninger traf Kommissionen inden for rammerne af den beskyttelsesklausulprocedure, der blev indledt i 1997 i overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 93/42/EØF, og afsluttede den proceduren på korrekt vis? Hvad var i bekræftende fald resultatet? Kan Kommissionen i benægtende fald oplyse, hvorfor proceduren ikke blev behandlet i overensstemmelse med de i direktiv 93/42/EØF fastsatte forpligtelser, og hvornår den agter at færdiggøre proceduren?

Er Kommissionen klar over, at andrageren, så længe proceduren ikke er afgjort, ikke har nogen afgørelse, som han kan anfægte retligt? Hvorledes vurderer Kommissionen sin egen fremgangsmåde under henvisning til, at en EU-borgers grundlæggende rettigheder på så alvorlig vis er blevet tilsidesat af Kommissionen?

Hvad mener Kommissionen om det nye nationale forbud i 2005, og hvorfor insisterede den ikke på, at der skulle iværksættes en beskyttelsesklausulprocedure i overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF, særlig under henvisning til direktivets artikel 8, stk. 3, og artikel 18, litra b)?

Hvilke hasteforanstaltninger agter Kommissionen at iværksætte for at hjælpe andrageren i denne sag, navnlig i betragtning af, at Kommissionen hidtil har undladt at opfylde sine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning?

Indgivet: 10.11.2010

Videresendt: 12.11.2010

Besvarelsesfrist: 19.11.2010