Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0182/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0182/2010

Αναφορά 0473/2008 σχετικά με τη μη λήψη μέτρων από την Επιτροπή όσον αφορά μια υπόθεση διαγωνισμού και τις επιβλαβείς επιπτώσεις της στην ενδιαφερόμενη εταιρεία

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-0182/2010
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Erminia Mazzoni
εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών

Διαδικασία : 2010/2962(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-0182/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-0182/2010 (B7-0666/2010)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Η Επιτροπή Αναφορών εξετάζει επί του παρόντος αναφορά (0473/2008) του κ. Klein, του οποίου ο εισπνευστήρας απαγορεύτηκε από τη Γερμανία το 1997 και το 2005.

Ποια μέτρα έλαβε η Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας της ρήτρας διασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ που κινήθηκε το 1997, και ολοκλήρωσε τη διαδικασία αυτή κατά τον δέοντα τρόπο; Εάν ναι, πότε, και ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Εάν όχι, για ποιο λόγο η διαδικασία δεν διεκπεραιώθηκε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ, και πότε σκοπεύει η Επιτροπή να ολοκληρώσει τη διαδικασία;

Γνωρίζει η Επιτροπή ότι ο αναφέρων δεν διαθέτει απόφαση την οποία να μπορεί να προσβάλει δικαστικά εφόσον δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση επί της διαδικασίας, και πώς αξιολογεί η Επιτροπή τη δική της δράση ενόψει του γεγονότος ότι η Επιτροπή στέρησε από πολίτη της ΕΕ θεμελιώδη δικαιώματα κατά τόσο σοβαρό τρόπο;

Πώς κρίνει η Επιτροπή την ανανέωση της εθνικής απαγόρευσης το 2005, και για ποιο λόγο δεν επέμεινε στη κίνηση μιας διαδικασίας ρήτρας διασφάλισης σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ, δεδομένου μάλιστα ότι αυτό ορίζεται στο άρθρο 8, παράγραφος 3 και στο άρθρο 18, στοιχείο β) της οδηγίας;

Ποια άμεση διορθωτική δράση προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή στην υπόθεση αυτή προκειμένου να συνδράμει τον αναφέροντα, δεδομένου ιδίως ότι η Επιτροπή έως τώρα αμέλησε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία;

Κατάθεση: 10.11.2010

Διαβίβαση: 12.11.2010

Λήξη προθεσμίας: 19.11.2010