Parlamentsfråga - O-0182/2010Parlamentsfråga
O-0182/2010

Framställning 0473/2008 om kommissionens bristande uppföljning av ett konkurrensärende och vilken skada detta har åsamkat det berörda företaget

10.11.2010

Fråga för muntligt besvarande O-0182/2010
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Erminia Mazzoni
för utskottet för framställningar

Förfarande : 2010/2962(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-0182/2010
Ingivna texter :
O-0182/2010 (B7-0666/2010)
Omröstningar :
Antagna texter :

Utskottet för framställningar behandlar för närvarande framställning 0473/2008 ingiven av Christoph Klein, vars inhalator förbjöds av Tyskland 1997 och 2005.

Vad har kommissionen gjort inom ramen för det skyddsklausulsförfarande, i enlighet med artikel 8 i direktiv 93/42/EEG, som inleddes 1997, och har förfarandet avslutats på korrekt sätt? I så fall när, och med vilket resultat? Om inte, varför hanterades inte förfarandet enligt de krav som fastställs i direktiv 93/42/EEG, och när planerar kommissionen att avsluta förfarandet?

Är kommissionen medveten om att framställaren inte har tillgång till något beslut att lägga fram inför en domstol så länge förfarandet inte är avgjort? Hur bedömer kommissionen sitt eget handlande med tanke på att kommissionen, på ett mycket allvarligt sätt, fråntar en EU medborgare dennes grundläggande rättigheter?

Hur bedömer kommissionen det faktum att Tyskland år 2005 återigen förbjöd produkten, och varför begärde kommissionen då inte att ett skyddsklausulsförfarande skulle inledas i enlighet med direktiv 93/42/EEG, särskilt som detta föreskrivs i artiklarna 8.3 och 18 b i direktivet?

Vad avser kommissionen göra för att hjälpa framställaren och för att lösa problemet inom en snar framtid, särskilt med tanke på att kommissionen hittills inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt gällande lagstiftning?

Ingiven: 10.11.2010

Vidarebefordrad: 12.11.2010

Sista svarsdag: 19.11.2010