Parlamentné otázky
PDF 49kWORD 25k
24. novembra 2010
O-0192/2010

Otázka na ústne zodpovedanie O-0192/2010

Rade

článok 115 rokovacieho poriadku

Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marco Scurria, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Simon Busuttil, Silvia Costa, Patrizia Toia, Gabriele Albertini, Clemente Mastella, Licia Ronzulli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori, Lara Comi, Barbara Matera, Potito Salatto, Iva Zanicchi, Giovanni Collino, Tiziano Motti, Antonello Antinoro, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Crescenzio Rivellini, Carlo Fidanza, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, Alfredo Pallone, Sergio Paolo Frances Silvestris, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, Anna Záborská, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Daniel Caspary, Gianni Pittella, Debora Serracchiani, Pier Antonio Panzeri, Rosario Crocetta, Francesca Balzani, Mario Pirillo, Roberto Gualtieri, Gianluca Susta, Guido Milana, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck, Giommaria Uggias, Catherine Bearder, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Alfredo Antoniozzi, Luigi Ciriaco De Mita, Fiorello Provera, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre, Herbert Dorfmann, Vittorio Prodi, Rita Borsellino


  Vec: Medzištátne osvojenia v Európskej únii

Problém opustených detí v Európe sa stáva čoraz závažnejší a pálčivejší. Na riešenie tejto kritickej situácie je potrebné chrániť právo osvojiť si dieťa na medzinárodnej úrovni s cieľom zamedziť tomu, aby tieto deti boli nútené žiť v detských domovoch.

V súčasnosti existuje množstvo dohovorov o ochrane maloletých a o rodičovských právach a povinnostiach. Európsky dohovor o osvojení detí z roku 1967 má za cieľ harmonizovať právne predpisy členských štátov v prípade, ak si osvojenie dieťaťa vyžaduje jeho presťahovanie do iného štátu. Existuje aj Dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach z roku 1993.

Po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti sa Charta základných práv Európskej únie stala právne záväznou. V jej článku 24 sa uvádza: „Deti majú právo na takú ochranu a starostlivosť, ktorá je potrebná pre ich blaho.“ Okrem toho v článku 3 zmluvy je ochrana práv dieťaťa stanovená za jeden z cieľov Únie.

Môže preto Rada:

 poskytnúť prehľad situácie v 27 členských štátoch?

 uviesť, aké opatrenia boli prijaté alebo sa prijmú na európskej úrovni s cieľom chrániť maloleté osoby, ktoré si majú osvojiť európski občania?

 doložiť príkladmi, ako sa týmito postupmi zabezpečí, aby bol vždy chránený najlepší záujem dieťaťa tak, ako je zakotvený v rôznych medzinárodných dohodách a dohovoroch?

 poskytnúť informácie o tom, ako plánuje v záujme dieťaťa chrániť právo na medzištátne osvojenie v rámci Európskej únie?

Predložené: 24.11.2010

Postúpené: 25.11.2010

Termín na zodpovedanie: 16.12.2010

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia