Parlamentin kysymys - O-0197/2010Parlamentin kysymys
O-0197/2010

Campanian jätekriisi

Suullisesti vastattava kysymys O-0197/2010
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Bairbre de Brún, Willy Meyer
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2010/2963(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-0197/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-0197/2010 (B7-0801/2010)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan unionin tuomioistuin totesi 4. maaliskuuta 2010, että Italia rikkoi EU:n lainsäädäntöä. Se ei ole perustanut Campaniaan sellaista laiteverkostoa, joka riittää takaamaan yhdyskuntajätteen käsittelyn tavalla, joka ei aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle (tuomio asiassa C-297/08).

Italia ei kuitenkaan ole ryhtynyt tuomioistuimen tuomion edellyttämiin toimenpiteisiin. Komissio ilmoitti 23. lokakuuta 2010, että tilanne oli erittäin lähellä vuonna 2007 puhjennutta kriisiä, joka johti siihen, että komissio aloitti rikkomusmenettelyn Italiaa vastaan[1].

Mitä toimenpiteitä komissio on toteuttanut tai aikoo toteuttaa taatakseen, että toimivaltaiset viranomaiset Italiassa valvovat tehokkaasti, että jätteet kerätään, lajitellaan ja käsitellään siten, että ne eivät vahingoita ihmisten terveyttä tai ympäristöä, ja että alueelliset viranomaiset esittävät uskottavan suunnitelman?

Kuinka komissio valvoo ohjeita, jotka sisältyvät suunnitelmaan, jonka alueellinen ympäristöministeri Romano esitteli viime heinäkuussa? Katsooko komissio, että tällaiset ohjeet ovat riittävät? Jos ei, mitä niistä puuttuu?

Milloin komissio käynnistää 260 artiklan mukaiset menettelyt Italiaa vastaan, jotta Italian viranomaiset saadaan rangaistusten avulla noudattamaan tuomioistuimen tuomiota ja erityisesti todistamaan, että nykyiset kaatopaikat ovat EU:n lainsäädännön mukaisia eivätkä aseta vaaraan kansalaisten terveyttä ja ympäristöä?

Pyytääkö komissio tuomioistuimelta kieltotuomiota, mikäli nykyisiä kaatopaikkoja luonnonsuojelualueilla laajennetaan tai uusia perustetaan Natura 2000 -kohteisiin kuten Vesuviuksen luonnonpuistoon?

Jätetty: 30.11.2010

Välitetty: 2.12.2010

Määräaika: 9.12.2010