Parlamentní otázka - O-0203/2010Parlamentní otázka
O-0203/2010

Iniciativa pro očkovací látky proti tuberkulóze (TBVI) - praktické uplatňování strategie Evropa 2020 v zájmu dosažení rozvojového cíle tisíciletí č. 6 do roku 2015

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-0203/2010
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Olle Schmidt
za skupinu ALDE
Maria Da Graça Carvalho, Nessa Childers, Marc Tarabella, Bart Staes, Marina Yannakoudakis

Postup : 2010/3016(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-0203/2010
Předložené texty :
O-0203/2010 (B7-0006/2011)
Hlasování :
Přijaté texty :

EU a její členské státy investovaly (na základě rámcového programu 5, 6 a 7) nemalé finanční prostředky do výzkumu a inovací zaměřených na vývoj očkovacích látek proti tuberkulóze.

Iniciativa pro očkovací látky proti tuberkulóze (TBVI), což je partnerství více než 40 evropských výzkumných středisek, je schopna přenést výsledky své práce do očkovacích látek, které mohou pokrýt naléhavou potřebu těchto látek na celosvětové úrovni.

Pět let před uplynutím lhůty pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí je počet případů nákazy tuberkulózou ve světě stále důvodem ke znepokojení. Zlepšení může zajistit pouze program očkování, jehož součástí bude i rozsáhlá kampaň.

Za tímto účelem je důležité posílit mezinárodní financování na základě stávajících postupů. Vzhledem k tomu, že veřejné prostředky již na pokrytí potřeb a výzev vzniklých v rozvojových zemích nepostačují, je naléhavě nutné nalézt alternativní a inovativní způsoby financování.

Bylo by možné dát naši práci v oblasti výzkumu a vývoje k dispozici lidem nakaženým tuberkulózou na celém světě, zejména v nejméně rozvinutých zemích, prostřednictvím stávajícího modelu iniciativy pro očkovací látky proti tuberkulóze (jež vznikla na žádost Komise) a začlenit tento projekt do praktického uplatňování strategie EU 2020? Pokud ano, vedlo by to k posílení úlohy a vedoucího postavení EU v těchto zemích.

Předložení: 3.12.2010

Postoupení: 7.12.2010

Platné do: 14.12.2010