Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0203/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0203/2010

Πρωτοβουλία για το εμβόλιο κατά της φυματίωσης (TBVI) μια πρακτική εφαρμογή της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" που θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου 6 των ΑΣΧ έως το 2015

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-0203/2010
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Olle Schmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Maria Da Graça Carvalho, Nessa Childers, Marc Tarabella, Bart Staes, Marina Yannakoudakis

Διαδικασία : 2010/3016(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-0203/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-0203/2010 (B7-0006/2011)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Τα κράτη μέλη και η ΕΕ έχουν επενδύσει τεράστια ποσά στην έρευνα και την καινοτομία (Ε&Α Προγράμματα 5,6 και 7) για την ανάπτυξη εμβολίων κατά της φυματίωσης.

Η πρωτοβουλία για το εμβόλιο κατά της φυματίωσης στην οποία συμμετάσχουν περισσότερο από 40 ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα, έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει τα αποτελέσματα των εργασιών της σε εμβόλια που μπορεί να ανταποκριθούν στην επείγουσα ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πράγματι, μια πενταετία πριν από την προθεσμία των ΑΣΧ, οι επιπτώσεις της φυματίωσης στον κόσμο παραμένουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Μόνο το πρόγραμμα εμβολιασμού, περιλαμβάνει μια εκστρατεία εμβολιασμού σε ευρεία κλίμακα, μπορεί να έχει θετικό αποτέλεσμα.

Αυτό απαιτεί την ενίσχυση της διεθνούς χρηματοδότησης με βάση τις ήδη καθιερωμένες μεθόδους. Δεδομένου ότι η δημόσια χρηματοδότηση δεν είναι επαρκής για να καλύψει τις ανάγκες και τις προκλήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες, πρέπει άμεσα να εξευρεθούν εναλλακτικοί και καινοτόμοι χρηματοδοτικοί πόροι.

Ενδεχομένως θα ήταν δυνατόν να τεθεί η Ε&Α στην διάθεση των λαών που παγκόσμια υποφέρουν από τη φυματίωση, ειδικότερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, μέσω της υπάρχουσας πρωτοβουλίας για το εμβόλια κατά της φυματίωσης, που δημιουργήθηκε μετά από αίτημα της Επιτροπής, και να αποτελέσει αυτό το σχέδιο μια πρακτική εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ 2020. Αυτό θα ενισχύσει με τη σειρά του τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στις χώρες αυτές. 

Κατάθεση: 3.12.2010

Διαβίβαση: 7.12.2010

Λήξη προθεσμίας: 14.12.2010