Pytanie poselskie - O-0203/2010Pytanie poselskie
O-0203/2010

Inicjatywa "Szczepienia przeciwko gruźlicy (Tuberculosis Vaccine Initiative - TBVI) - przykład praktycznego wdrażania strategii Europa 2020 jako wkład w realizację milenijnych celów rozwoju do 2015 r.

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-0203/2010
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Louis Michel, Charles Goerens, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Olle Schmidt
w imieniu grupy ALDE
Maria Da Graça Carvalho, Nessa Childers, Marc Tarabella, Bart Staes, Marina Yannakoudakis

Procedura : 2010/3016(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-0203/2010
Teksty złożone :
O-0203/2010 (B7-0006/2011)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Państwa członkowskie i UE wiele zainwestowały w badania i rozwój (5., 6. i 7. program badań i rozwoju) w dziedzinie rozwoju szczepień przeciwko gruźlicy.

TBVI, będąca partnerstwem ponad 40 europejskich ośrodków badawczych, jest w stanie przełożyć wyniki swych prac na szczepienia odpowiadające pilnym potrzebom światowym.

Rzeczywiście, pięć lat przed terminem realizacji milenijnych celów rozwoju częstotliwość występowania gruźlicy na świecie nadal stanowi powód do niepokoju. Pozytywne skutki może przynieść jedynie program szczepień obejmujący kampanię prowadzoną na dużą skalę.

Wymaga to usprawnienia międzynarodowych instrumentów finansowych za pomocą istniejących metod. Jako że finansowanie publiczne nie wystarcza już do zaspokojenia potrzeb i stawienia czoła wyzwaniom krajów rozwijających się, należy niezwłocznie zbadać alternatywne i innowacyjne sposoby finansowania.

Czy byłoby możliwe udostępnienie naszych badań i rozwoju ludziom cierpiącym na gruźlicę na całym świecie, zwłaszcza w krajach najsłabiej rozwiniętych, poprzez istniejący model TBVI, stworzony na wniosek Komisji, i uznanie tego przedsięwzięcia za praktyczną realizację strategii EU 2020? To z kolei umocniłoby pozycję UE jako lidera w tych krajach.

Przedłożone: 3.12.2010

Przekazane: 7.12.2010

Termin na udzielenie odpowiedzi: 14.12.2010