Parlamentní otázky
PDF 50kWORD 44k
20. prosince 2010
O-0217/2010

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-0217/2010

Komisi

článek 115 jednacího řádu

Ádám Kósa, Artur Zasada, Dieter-Lebrecht Koch, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Maria Hübner, Piotr Borys, Bogusław Sonik, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Danuta Jazłowiecka, Jacek Saryusz-Wolski, Jan Olbrycht, Małgorzata Handzlik, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Leszek Wałęsa, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual, Andrzej Grzyb, Jan Kozłowski, Rafał Trzaskowski, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Béla Glattfelder, Lívia Járóka, Zoltán Bagó, Edit Bauer, László Surján, Csaba Sógor, András Gyürk, Kinga Gál, Iuliu Winkler, János Áder, Tamás Deutsch, Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, György Schöpflin, Alajos Mészáros, József Szájer


  Předmět: Správné informace pro rodiče a starší osoby využívající letecké dopravy

Pokud jde o právní předpisy, je letecká doprava odvětvím, v němž mají cestující nejrozsáhlejší práva. Právní předpisy platné v letecké dopravě zahrnují zvláštní nařízení ((ES) č. 1107/2006) o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě. K zásadám, které jsou tímto nařízením zajištěny, patří přístupnost, nediskriminace, pomoc a právo na informace v přístupných formátech.

Počet cestujících, kteří skutečně znají svá práva, je však bohužel velmi neuspokojivý. I když osoby se zdravotním postižením jsou se svým právy většinou seznámeny, starší osoby a matky či otcové, kteří cestují sami s malými dětmi (tzn. s osobami, jejichž schopnost pohybu je v důsledku jejich věku omezena), již mají daleko menší přehled o svých právech.

Je třeba poukázat na skutečnost, že pro označení zařízení (jako jsou informační místa, toalety a výtahy), která mají sloužit jak osobám se zdravotním postižením, tak osobám s omezenou pohyblivostí, se používá tentýž symbol (osoba na vozíčku na modrém pozadí). Osoby se sníženou pohyblivostí se často domnívají, že tato zařízení jsou určena pouze pro osoby se zdravotním postižením. Zaměstnanci letišť často vycházejí ze stejného předpokladu a nejsou tak schopni správným způsobem cestujícím vyjít vstříc. Je zřejmé, že cestující při interpretaci svých práv vycházejí z tohoto symbolu a nikoliv z obsahu nařízení (ES) č. 1107/2006. Grafický symbol, který je v současnosti používán, se vztahuje pouze na některé osoby, které mají podle tohoto nařízení nárok na pomoc.

S ohledem na výše uvedené, nedomnívá se Komise, že by měl být navržen nový symbol, který by se využíval na všech letištích EU, na němž by byly zřetelně vyobrazeny osoby s omezenou pohyblivostí, tak aby je rozpoznaly starší osoby a matky a otcové, kteří sami cestují s malými dětmi? Nedomnívá se Komise, že by v názvu nařízení měli být uvedeni také matky a otcové s malými dětmi a starší cestující?

Předložení: 20.12.2010

Postoupení: 4.1.2011

Platné do: 11.1.2011

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN 
Právní upozornění - Ochrana soukromí