Parlamendi esitatud küsimused
PDF 45kWORD 43k
20. detsember 2010
O-0217/2010

Suuliselt vastatav küsimus O-0217/2010

komisjonile

Kodukorra artikkel 115

Ádám Kósa, Artur Zasada, Dieter-Lebrecht Koch, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Maria Hübner, Piotr Borys, Bogusław Sonik, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Danuta Jazłowiecka, Jacek Saryusz-Wolski, Jan Olbrycht, Małgorzata Handzlik, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Leszek Wałęsa, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual, Andrzej Grzyb, Jan Kozłowski, Rafał Trzaskowski, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Béla Glattfelder, Lívia Járóka, Zoltán Bagó, Edit Bauer, László Surján, Csaba Sógor, András Gyürk, Kinga Gál, Iuliu Winkler, János Áder, Tamás Deutsch, Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, György Schöpflin, Alajos Mészáros, József Szájer


  Teema: Täpne teave lennukiga reisivatele lastevanematele ja eakatele

Õigusaktide seisukohast on reisijatel lennutranspordi sektoris kõige ulatuslikumad õigused. Lennutranspordi suhtes kohaldatavad õigusaktid hõlmavad ka konkreetset määrust ((EÜ) nr 1107/2006) puudega ja liikumispuudega isikute õiguste kohta lennureisi puhul. Kõnealuse määrusega tagatud põhimõtete hulka kuuluvad juurdepääsetavus, mittediskrimineerimine, abi ja õigus saada teavet kättesaadaval kujul.

Kahjuks ei ole aga kaugeltki rahuldav nende reisijate arv, kes oma õigustest tegelikult teadlikud on. Kuigi puudega isikud enamasti teavad oma õigusi, siis eakad ning emad või isad, kes reisivad üksi väikelastega (st isikud, kelle liikumisvõime on vanuse tõttu piiratud), on palju vähem teadlikud.

Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele mõeldud rajatistele – nagu teabepunktid, tualettruumid ja liftid – osutamiseks kasutatakse sama sümbolit (inimene ratastoolis sinisel taustal). Piiratud liikumisvõimega isikud arvavad sageli, et kõnealused rajatised on vaid puudega isikute jaoks. Lennujaamatöötajad on enamasti samal arvamusel, mistõttu nad ka ei tegutse. Seega tõlgendavad reisijad oma õigusi vastavalt sümbolile, mitte määruse (EÜ) nr 1107/2006 sisule. Praegu kasutatav graafiline sümbol on aga kohaldatav vaid mõnede isikute suhtes, kellel on määruse alusel õigus abile.

Kas komisjon ei ole eeltoodut silmas pidades arvamusel, et tuleks luua uus sümbol, mida kasutada kõigis ELi lennujaamades, et selgelt viidata piiratud liikumisvõimega isikutele, nagu eakad ning emad või isad, kes reisivad üksi väikelastega? Kas komisjon ei leia, et määruse pealkiri peaks hõlmama nii väikelastega emasid ja isasid kui ka eakaid reisijaid?

Esitatud: 20.12.2010

Edastatud: 4.1.2011

Vastuse tähtaeg: 11.1.2011

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika