Parlamentiniai klausimai
PDF 49kWORD 44k
2010 m. gruodžio 20 d.
O-0217/2010

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-0217/2010

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis

Ádám Kósa, Artur Zasada, Dieter-Lebrecht Koch, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Maria Hübner, Piotr Borys, Bogusław Sonik, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Danuta Jazłowiecka, Jacek Saryusz-Wolski, Jan Olbrycht, Małgorzata Handzlik, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Leszek Wałęsa, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual, Andrzej Grzyb, Jan Kozłowski, Rafał Trzaskowski, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, László Tőkés, Béla Glattfelder, Lívia Járóka, Zoltán Bagó, Edit Bauer, László Surján, Csaba Sógor, András Gyürk, Kinga Gál, Iuliu Winkler, János Áder, Tamás Deutsch, Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, György Schöpflin, Alajos Mészáros, József Szájer


  Tema: Patikima informacija, skirta tėvams ir pagyvenusiems keleiviams, keliaujantiems oro transportu

Oro transporto sektorius teisėkūros požiūriu keleiviams suteikia pačias didžiausias teises. Tarp oro transportui taikomų teisės aktų yra specialusis reglamentas (reglamentas (EB) Nr. 1107/2006) dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru transportu. Šiuo reglamentu užtikrinami šie principai: prieiga, nediskriminavimas, pagalba ir teisė gauti informaciją prieinama forma.

Tačiau, keleivių skaičius, kurie iš tikrųjų žino savo teises, nėra pakankamas. Nors neįgalieji dažniausiai žino savo teises, tačiau pagyvenę keleiviai arba tėvai (mamos arba tėvai), vieni keliaujantys su mažais vaikais ( t. y. ribotos judėsenos asmenys dėl jų amžiaus) žymiai mažiau žino savo teises.

Būtina atkreipti dėmesį, kad reikia naudoti tą patį simbolį (žmogus mėlyname fone invalido vežimėlyje), žymint informacijos punktus, tualetus, liftus ir kt., skirtus neįgaliesiems ir ribotos judėsenos asmenims. Dažnai ribotos judėsenos asmenys mano, kad tai yra skirta tik neįgaliesiems. Oro uostų darbuotojai dažniausiai irgi taip mano, todėl tai ir paaiškina, kodėl sistema neveikia. Aišku, kad keleiviai išvadas dėl savo teisių grindžia simboliu, o ne reglamento (EB) Nr. 1107/2006 turiniu. Šiuo metu naudojamas grafinis simbolis taikomas tik kai kuriems asmenims, kurie turi teisę gauti pagalba pagal šiuo metu galiojantį reglamentą.

Taigi, atsižvelgiant į išdėstytas mintis, ar Komisija nesutiktų, kad  visuose ES oro uostuose būtų naudojamas naujas simbolis, atspindintis ribotos judėsenos žmogų, kuris taip pat būtų taikomas ir pagyvenusiems asmenims bei tėvams, vieniems keliaujantiems su mažais vaikais? Ar Komisija nemano, kad reglamento pavadinime būtų tikslinga paminėti pagyvenusius keleivius ir tėvus, keliaujančius su mažais vaikais?

Pateikta: 20.12.2010

Perduota: 4.1.2011

Atsakyti iki: 11.1.2011

Klausimo originalo kalba: EN 
Teisinė informacija - Privatumo politika